Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Cmentarz w Rogoźniku

Administrator cmentarza komunalnego w Rogoźniku.

Od 01 stycznia 2020 r. administratorem Cmentarza Komunalnego w Rogoźniku jest Zakład Pogrzebowy „ JABŁOŃSKI „ Ratułów 6 c. Tel. 661 429 750

Do zakresu działań Administratora Cmentarza Komunalnego w Rogoźniku należy w szczególności:
1. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu.
2. Kopanie grobów i ułożenie mogiły.
3. Doprowadzenie do właściwego wyglądu otoczenia wokół nowej mogiły (czyszczenie sąsiadujących grobów i grób zmarłego z gliny i błota zawsze każdorazowo po pogrzebie. )

4. Ułożenie wieńców po ceremonii pogrzebowej.
5. Traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem szczątków ludzkich.
6. Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie cmentarza.
7. Dopilnowanie porządku po wykonywanych pracach budowlanych i rozbiórkowych na cmentarzu.
8. Wykaszanie cmentarza cztery razy w roku.
9. Oczyszczanie alejki cmentarnej z trawy.
10. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu i przydrożnym parkingu.
11. Sprzątanie i kompostowanie starych wieńców, suchych liści i traw.
12. Otwieranie wjazdu na teren cmentarza oraz sprawdzanie zgody na prowadzenie prac , dokumentu potwierdzającego prawo do grobu lub miejsca pod budowę grobowca i wniesienia stosownych opłat.
13. Pobór stawek opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku zatwierdzonych przez Rade Gminy Nowy Targ i odprowadzenie tych opłat raz w miesiącu do kasy Urzędu Gminy Nowy Targ.
14. Prowadzenie na bieżąco ksiąg cmentarnych.
15. Nadzór nad zachowaniem określonej wielkości grobowców i odległości od grobów.
16. Zgłaszanie w Urzędzie Gminy Nowy Targ wszelkich nieprawidłowości występujących w trakcie prowadzenia prac budowlano-remontowych oraz innych zdarzeń.  

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w miejscowości Rogoźnik

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1 

Regulamin określa zasady korzystania z cmentarza komunalnego w Rogoźniku położonego na terenie Gminy Nowy Targ.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) miejscu grzebalnym — należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu lub odzyskane w wyniku ekshumacji i likwidacji grobu,
2./grobie — należy przez to rozumieć miejsce grzebalne, w którym spoczywa osoba zmarła lub miejsce udostępnione przez administratora cmentarza do pogrzebu na podstawie aktu zgonu,
3./miejscu rezerwowanym — należy przez to rozumieć miejsce grzebalne udostępnione za życia osobom, dla których jest przeznaczone,
4./założycielu grobu — należy przez to rozumieć osobę, która jako pierwsza opłaciła miejsce grzebalne,
5./dysponencie grobu należy przez to rozumieć założyciela grobu lub inną osobę uprawnioną do podejmowania decyzji dotyczących zarezerwowanego i opłaconego miejsca grzebalnego w oparciu o przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
6) dysponencie wszystkich miejsc grzebalnych — należy przez to rozumieć administratora cmentarza komunalnego w Rogoźniku.
7) administratorze cmentarza należy przez to rozumieć podmiot wybrany przez Gminę do kompleksowej obsługi i utrzymania cmentarza komunalnego.

§ 3

1. Na cmentarzach czynnych urządza się:
groby ziemne,
groby murowane,
groby urnowe.
2. Groby ziemne i murowane urządza się jako:
groby pojedyncze — przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny bądź urny,
groby piętrowe — przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych piętrowo,
3. Prochy po kremacji mogą być również składane w istniejących grobach ziemnych i murowanych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział 2.
Warunki i zasady udostępniania oraz rozporządzania miejscami grzebalnymi

§ 4

1. Na cmentarzu komunalnym udostępnianie istniejących miejsc grzebalnych i miejsc dostępnych w wyniku wygaśnięcia prawa do grobu i jego likwidacji następuje zgodnie ze wskazaniami administratora cmentarza.
2. Przekazanie miejsca pod grób i wyznaczenie lokalizacji grobu odbywa się na podstawie wizji lokalnej administratora cmentarza oraz przedstawiciela rodziny zmarłego na podstawie protokołu lokalizacji i przekazania placu pod grób.

§ 5

1. Przydział miejsca grzebalnego następuje po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zgon oraz wniesieniu stosownych opłat za usługi cmentarne.
2. Administrator cmentarza może zarządzić komisyjny przegląd grobów starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono zastrzeżeń ani nie uiszczono ponownej opłaty w celu przeprowadzenia kwalifikacji do ponownego udostepnienia.
3. Z prac komisji, o której mowa w ust. 2, sporządza się stosowne protokoły.
4. Ponowne udostępnienie grobu winno być poprzedzone informacją umieszczoną na grobie bądź na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, na co najmniej 6 miesięcy przed ponownym użyciem go do pochówku.

§ 6

1. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania decyzji dotyczących grobu, dotyczących w szczególności jego użycia do kolejnych pochówków, utrzymania lub likwidacji.
2. Miejsce po ekshumacji przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza po upływie okresu opłacenia miejsca grzebalnego lub pisemnej rezygnacji członka rodziny.

§ 7

1. Prawo dysponowania miejscem rezerwowanym ma osoba, która dokonała stosownej opłaty.
2. Miejsce rezerwowane przeznaczone jest do pochowania zwłok określonej osoby wskazanej przez dysponenta.

§ 8.

1. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku. W szczególnych przypadkach administrator cmentarza może wyrazić zgodę na przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej w innych dniach.
2. Cmentarz komunalny jest czynny od 7:00 do 22:00.
3. Wszystkie sprawy związane z pochówkiem zwłok, jak też inne sprawy związane z działalnością cmentarza załatwiane są z administratorem cmentarza.

§ 9

Kopanie grobów i otwieranie grobowców może się odbywać wyłącznie za zgodą administratora cmentarza w sposób gwarantujący odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu

§ 10

Pobieranie opłat za wykonywanie usług cmentarnych dokonywane jest na podstawie aktualnie obowiązującej w tym zakresie uchwały i odprowadzaniu ich na rachunek bankowy Gminy Nowy Targ w terminie do 7 dni po pobraniu opłaty.

§ 11

Do pochówków szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu dotyczące pochówków zwłok.

Rozdział 3.
Zasady dotyczące utrzymania porządku

§ 12

1. Na terenie cmentarza należy zachować spokój i powagę.
2. Osoby przebywające na terenie cmentarza komunalnego zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji administratora cmentarza umieszczonych na tablicach informacyjnych.
3. Zabrania się:
przebywania na terenie cmentarza poza godzinami ich otwarcia,
przebywania osób w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających,
przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki osób dorosłych,
zaśmiecania cmentarza oraz umieszczania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
sadzenia drzew i krzewów lub ich usuwanie bez zgody administratora cmentarza,
zagospodarowania otoczenia grobów, w tym stawianie ławek i płotków, bez zgody administratora cmentarza,
utwardzania powierzchni wokół grobów bez zgody administratora cmentarza,
wprowadzania na teren cmentarza zwierząt.
4. Dysponent grobu zobowiązany jest do utrzymania go w czystości i porządku wraz z terenem bezpośrednio przyległym do grobu.
5. Wjazd na teren cmentarza komunalnego pojazdem silnikowym możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu administratorowi cmentarza.
6. Prowadzenie na terenie cmentarza prac kamieniarskich, pogrzebowych lub innych związanych z postawieniem nagrobka oraz zagospodarowaniem terenu wokół grobu wymaga wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania zgody administratora cmentarza.
7. Przypadki kradzieży i dewastacji nagrobków lub ich elementów, a także kwiatów i zniczy ustawionych na mogiłach bądź nagrobkach należy zgłaszać do odpowiednich organów.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 13
1. Wnioski i skargi związane z działalnością administratora cmentarza zgłaszać należy do Urzędu Gminy Nowy Targ.

2. Cennik opłat cmentarnych zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Nowy Targ oraz jest dostępny u administratora cmentarza.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 ) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022 WÓJTA GMINY NOWY TARG z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad kopania i wymiarów grobów na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rogoźnik.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) w związku z § 10, 11, 13 ,14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284), § 9 Załącznika do Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w miejscowości Rogoźnik (Dz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 3595) oraz § 1 uchwały Nr XXI/205/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1129) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam zasady kopania grobów i otwierania grobowców na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rogoźnik:

1. Budowa grobów murowanych i nagrobków może odbywać się tylko po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.
2. Zarządca cmentarza dokonuje odbioru prac wyszczególnionych w ust. 1.
3. Obowiązkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych, a także naprawienie wszystkich powstałych w wyniku prac, szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.

§ 2. Ustalam maksymalne wymiary grobów na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rogoźnik:

1. Wymiary grobów ziemnych ( nagrobków ) :

a) groby pojedyncze (przeznaczone do pochowania jednej trumny lub grób piętrowy przeznaczony do pochowania w pionie dwóch trumien) - dł. – 2,1 m, szer. – 1,1 m,
b) groby pojedyncze dla dziecka do lat 6 (przeznaczone do pochowania jednej trumny ze zwłokami dziecka do lat 6) - dł. - 1,2 m, szer. - 0,6 m,
c) groby rodzinne dwumiejscowe (przeznaczone do pochowania dwóch trumien na jednym poziomie) - dł. – 2,1 m, szer. – 2,0 m,
d) groby rodzinne przeznaczone na kilka trumien (przeznaczony do pochowania czterech trumien na dwóch poziomach po dwie trumny w pionie jedna nad drugą) - dł. - 2,1 m, szer. – 2,0 m,
e) groby pojedyncze (przeznaczone dla urn) - dł. 0,6 m, szer. 0,5 m.

2. Wymiary grobów murowanych ( grobowców ) :

a) groby pojedyncze (przeznaczone do pochowania jednej trumny lub grób piętrowy przeznaczony do pochowania w pionie dwóch trumien) - dł. – 2,3 m, szer. – 1,3 m,
b) groby rodzinne dwumiejscowe (przeznaczony do pochowania czterech trumien na dwóch poziomach po dwie trumny w pionie jedna nad drugą) - dł. – 2,3 m, szer. – 2,6 m,
c) groby rodzinne trójmiejscowe (przeznaczony do pochowania sześciu trumien na dwóch poziomach po trzy trumny w pionie jedna nad drugą) - dł. – 2,3 m, szer. – 3,9 m,

3. Wymiary grobów ziemnych i murowanych, o których mowa w ust. 1 i 2 są wymiarami w świetle zewnętrznych krawędzi.

4. Pomiędzy poszczególnymi grobami należy zapewnić przejście o szerokości:
a) grobami ziemnymi ( nagrobkami ) – 0,5 m.
b) grobami murowanymi – 0,6 m.
5. Między poszczególnymi rzędami należy zachować odległość 1 m.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządcy cmentarza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2022 r. i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Targ oraz terenie cmentarza komunalnego.

Opłaty za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Rogoźniku. ( od 15 czerwca 2022 r. )

Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Targ nr. 0050.48.2022

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rogoźnik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Ceny i opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rogoźnik

1. Wykopanie grobu pojedynczego, umieszczenie trumny ze zwłokami w grobie oraz zasypanie grobu i uformowanie mogiły - 600,00 zł

2. Wykopanie grobu pojedynczego, umieszczenie urny z prochami w grobie oraz zasypanie grobu i uformowanie mogiły - 300,00 zł

3. Wykopanie grobu pojedynczego, umieszczenie trumny ze zwłokami dziecka do lat 6 w grobie oraz zasypanie grobu i uformowanie mogiły - 100,00 zł

4. Wykopanie grobu pojedynczego, piętrowego (w pionie), umieszczenie trumny ze zwłokami w grobie oraz zasypanie grobu i uformowanie mogiły - 800,00 zł

5. Pochowanie zwłok w grobowcu - 300,00 zł

6. Pochowanie urny w grobowcu - 200,00 zł

7. Opłata za dzierżawę miejsca na 20 lat - 750,00 zł

8. Opłata za dzierżawę miejsca pod grobowiec na 50 lat:

- jednomiejscowy (do 3 m 2) - 1 500,00 zł.

- dwumiejscowy (do 6 m 2) - 3 000,00 zł

- trójmiejscowy (do 9 m 2) - 4 500,00 zł

9. Opłata za dzierżawę miejsca pod nagrobek:

- jednomiejscowy w poziomie ( pojedyńczy ) - 500,00 zł

- dwumiejscowy w poziomie ( podwójny ) - 1 000,00 zł

10. Zezwolenie na budowę grobowca 150,00 zł

Podane ceny są cenami netto do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.