Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

20.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2020 rok.

Sprawozdanie
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik
za 2020 rok.

Szanowni Państwo !

Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik pracując w następującym zmienionym już składzie :
Kazimierz Zubek – sołtys
Hajnos Danuta
Górz Stanisław
Łaba Paweł
Pałka Adam
Sproch Marek

Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik.
W omawianym okresie czasu Rada Sołecka odbyła 7 posiedzeń , na których omawiane były sprawy związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi w sołectwie oraz wypracowaniem propozycji zadań potrzebnych do realizacji w sołectwie.

Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.

Czym Rada Sołecka zajmowała się w 2020 roku.

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KORYT OTWARTYCH ORAZ WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCYCH WODĘ DESZCZOWĄ Z DROGI GMINNEJ .

Od 2018 roku trwały uzgodnienia i uzyskanie stosownych pozwoleń na inwestycję pod nazwą ” Przebudowa i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej w miejscowości Rogoźnik.
Wnioskiem z dnia 18.12.2018 r. Wójt Gminy Nowy Targ zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego odprowadzającego wody do potoku Wielki Rogoźnik. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po wielomiesięcznym oczekiwaniu decyzją z dnia 17 września 2019 r. udzieliło stosownego pozwolenia wodno-prawnego. Dnia 05 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy ze Starostwa nowotarskiego pozwolenie na przebudowę i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej ale tylko w trzech miejscach a mianowicie : koło zabudowań nr.128 , koło zabudowań nr.120 oraz koło zabudowań nr.1. Na prace w trzech innych miejscach nie uzyskaliśmy ze starostwa stosownego pozwolenia na budowę z powodu kolizji planowanych prac remontowych z siecią gazowniczą. W tych trzech miejscach musimy wypracować rozwiązania które zostaną zaakceptowane przez Zakład Gazowniczy w Krakowie. Uzgodnienia w tym temacie cały czas trwają.
Dnia 25 września rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie tych robót który wygrała firma „ SAN-BUD’’ Zakład Robót Sanitarnych w Nowym Targu. Koszt inwestycji – 174 660,00 zł. W przetargu startowało 8 firm.
Natychmiast po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do prac.
Prace zostały wykonane w trzech miejscach :
a./ koło zabudowań nr.128 ( długość 107 m. ) – zostały założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
b./ koło zabudowań nr.120 / ( długość 91 m.) – zostały założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
c./ koło zabudowań nr.1 ( długość 122 m. ) – zostało wykonane koryto otwarte z półkręgów o śr. 1 m.
Prace te zostały zakończone na początku grudnia. Ogólny koszt tych prac wraz z kosztami inspektora nadzoru – 176 751,00 zł.

REMONTY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK.

W 2020 roku wykonano częściowe remonty dróg gminnych :
– nr. 363515 tzw. „Na Ignacowym ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Wyżwirowany i zawałowany został również parking na stadionie sportowym. Żwir na remont tej drogi i parkingu został zakupiony w żwirowni w Nowej Białej. Ogólny koszt remontu – 16.000 zł.
– nr. 363523 tzw. „Za wodę ’’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Żwir na remont tej drogi został zakupiony za żwirowni „ Bryjax ‘’ w Długopolu. Ogólny koszt remontu – 14 700 zł.
– nr. 363524 tzw. „ Stare Wody ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Ogólny koszt – 6 000,00 zł.

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK.

Sołectwo jest odpowiedzialne również za prawidłowe odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik w okresie zimowym.
Odśnieżanie dróg i chodników kosztowało nas w 2020 roku 15 765,64 zł.
Praca przy odśnieżaniu rejestrowana była za pomocą zamontowanych GPS – ów.

OŚWIETLENIE ULICZNE.

Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwotę 30 729,84 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.PROF. JÓZEFA TISCHNERA.

Rada Sołecka wspierała również naszą szkołę podstawową. W 2020 roku przeznaczyliśmy kwotę 5 000,00 zł. za którą dokończono wykonanie monitoringu zewnętrznego szkoły.

OSP ROGOŹNIK

Wspieraliśmy również OSP Rogoźnik.

W 2020 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 26 260,76 zł. a mianowicie :
1./ We wrześniu został pomalowany dach na remizie OSP Rogoźnik. Ogółem pomalowano 337 m 2 dachu i 54 m 2 wieży. Koszt wykonania tych prac — 11 804 zł. Wykonawca – Firma „ DACHMAL” z Wadowic.
2./ Na początku grudnia wymieniono wszystkie rynny metalowe na całym budynku remizy. Koszt wykonanych robót – 8 763,18 zł. Wykonawca – Firma „ DACHMAL” z Wadowic.

4./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota
5 637,83 zł.

LKS „SKAŁKA” Rogoźnik.

Ważna dla mieszkańców jest też idea wspierania kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Dobrze układała się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłej kadencji na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę 24 058,16 zł. a mianowicie :
1./ Za kwotę 4 250 zł. wykonany został remont dwóch pomieszczeń w budynku szatni na stadionie sportowym.
2./ Na początku października za kwotę 7 700 , 00 zł. zamontowano monitoring na stadionie sportowym. Został zamontowany rejestrator sieciowy , dysk 4 TB oraz cztery kamery.
W ten sposób chcemy częściowo zabezpieczyć stadion sportowy przed aktami wandalizmu które w ostatnim okresie się pojawiały. Monitoring ten będzie stopniowo powiększany w najbliższych latach o montaż kolejnych kamer.
– zakup telewizora do monitoringu – 1099,00 zł.
3./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie . Na ten cel została wydatkowana kwota 6 694,22
zł.
4./ Za kwotę 642,00 zł. zakupione zostały 3 stojaki na worki na śmieci oraz 10 szt. obręczy do segregacji śmieci.
5./ Kontrolna usługa kominiarska kosztowała nas – 492, 00 zł.
6./ Badania okresowe instalacji elektrycznej to koszt 500,00 zł.
7./ Kontrolne badanie gaśnic to koszt 73,00 zł.
8./ Kontrola systemu grzewczego – 738,00 zł.
9./ Okresowy przegląd stanu stadionu sportowego – 900,00 zł.
10./ Zakup środków czystości – 715,18 zł.
11./ Zakup wyłączników , zaworu bezpieczeństwa i zamków do drzwi – 253,96 zł.

W budynku tym przez cały rok działała świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogły się spotkać i mile spędzić wolny czas.

Urząd Gminy Nowy Targ przekazał w 2020 r. klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę
19 500,00 zł. na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ROGOŹNIKU.

Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając na ten cel kwotę 999,14 zł.

CMENTARZ KOMUNALNY W ROGOŹNIKU.

Temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku to kolejna sprawa którą Rada Sołecka zajmowała się w minionym roku. W szybkim tempie ubywa na cmentarzu miejsca na pochówek zmarłych. W związku z powyższym zachodzi konieczność pilnego powiększenia cmentarza. Pomimo usilnych starań dotyczących zakupu terenu pod poszerzenie cmentarza w 2020 roku nie posunęliśmy się ani o krok. Rozmowy w tym temacie są w dalszym ciągu czynione. Pojawiło się zielone światełko dotyczące możliwości zakupu części dz. ewid.306/4 od Państwa Panek. Gdyby się udało zakupić powyższą działkę , cmentarz komunalny powiększyłby się o obszar ok. 5 000 m 2. Wówczas w nieodległej przyszłości należałoby pomyśleć o wykonaniu nowego ogrodzenia powiększonego już cmentarza , ponieważ stare ogrodzenie cmentarza jest już w stanie tragicznym.
Ważnym odnotowania jest również fakt , że od 01 stycznia 2020 r. administratorem Cmentarza Komunalnego w Rogoźniku jest Zakład Pogrzebowy „JABŁOŃSKI” z Ratułowa z którym współpraca jest bardzo dobra.

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku w 2020 roku kosztowało sołectwo Rogoźnik 32 551,42 zł. a mianowicie :

1./ Wynagrodzenie firmy „ JABŁOŃSKI „ – 15 685,18 zł.
2./ Wynagrodzenie i rehabilitacja grabarza p. Jana Jachymiaka wraz z pochodnymi to koszt – 4 988,23 zł.
3./ Wywóz śmieci z cmentarza to koszt 4 959,09 zł.
4./ Koszty wykonania inwentaryzacji cmentarza – 6 318,27 zł.
5./ Utrzymanie bazy danych na internetowym GROBONECIE – 61, 75 zł.
6./ Koszt wykonania tabliczek na cmentarzu i ich montaż – 359,51 zł.
7./ Zakup środków chwastobójczych ROUNDUP oraz 3 konewek – 179,39 zł.

ORGANIZACJA DOŻYNEK I „ROGOŹNICKICH DNI SPORTU I ROZRYWKI”.

Co roku pod koniec sierpnia odbywają się w naszej miejscowości dwudniowe „Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ”. W roku 2020 z uwagi na epidemię związaną z zagrożeniem koronawirusa SARS-CoV-2 i zakazem dotyczącym organizacji takich imprez zaplanowane na stadionie sportowym ” VI Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ” nie odbyły się.
Odbyły się natomiast w dniu 23 sierpnia uroczystości dożynkowe. O godz. 10:30 w kościele parafialnym w Rogoźniku odbyła się uroczysta Msza Święta dożynkowa , której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski. Mieszkańcy Rogoźnika i Starego Bystrego wykonali przepiękne , pełny symboliki wieńce dożynkowe które zostały przywiezione do tutejszego kościoła w uroczystym orszaku na przystrojonych dorożkach konnych.
Po zdjęciu wieńców z dorożek uformował się orszak, w którym stanęli tegoroczni starostowie, a także ubrane w regionalne stroje dzieci i młodzież, niosące bukiety kwiatów, koszyki z owocami i warzywami. Piękną oprawę muzyczną jak co roku zapewniła kapela Jawor z Rogoźnika oraz Związek Podhalan ze Starego Bystrego za co im bardzo serdecznie dziękuje.
Bardzo serdecznie dziękuję również tym wszystkim osobom którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w zorganizowaniu tegorocznych Dożynek Parafialnych a w szczególności Danusi Hajnos i Markowi Sproch za wielkie zaangażowanie w wykonanie wieńca dożynkowego.
Raduje się serce , że ta piękna tradycja dożynkowa w naszej parafii Rogoźnik trwa i jest cały czas pielęgnowana , za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje.
Natomiast w pierwszą niedziele września ubiegłego roku odbyły się w Ludźmierzu Dożynki Podhalańskie.
W uroczystościach tych brała udział również delegacja Rogoźnika która przyjechała do Ludźmierza wraz z pięknie wykonanym wieńcem dożynkowym a podczas procesji z darami złożyła chleb oraz oscypek.

II ROGOŹNICKA WATRA.

4 lipca na boisku sportowym w Rogoźniku odbyła się „ II Watra Rogoźnicka” spotkanie poetów szeroko rozumianego Podhala i Gości . II Watra Rogoźnicka odbyła się w plenerze, przy pięknej letniej pogodzie. Po udanym zeszłorocznym starcie, wszyscy z wielkimi nadziejami oczekiwali na to spotkanie. Kilkunastu poetów spotkało się przy zastawionym stole aby przedstawić rąbek swej twórczości.
Cieszę się bardzo , że tylu wspaniałych gości 4 lipca do nas zawitało. Tylu poetów jeszcze w Rogoźniku nie było !
W tym dniu Rogoźnik był poetycką stolicą Podhala , Spisza i Orawy.!!!
O godz. 17-tej rozpoczęto przedstawianie twórczości zaproszonych gości. Każdy uczestnik przedstawiał dwa wiersze. Wielu z Nich wzięło sobie do serca moją prośbę i przygotowało wiersze o Rogoźniku.
Pełny księżyc nie mógł się nadziwić gwarowi rozmów, muzyce i skwierczeniu kiełbas opiekanych na ognisku a Panie z Koła Gospodyń nie chciały wypuścić gości, dopóki wszystko nie zostało zjedzone.
Wydarzenie to chcemy kontynuować również i w tym roku. Już dziś zapraszamy w lipcu na III Rogoźnicką Watrę jeszcze większą ilość poetów z Podhala oraz sympatyków spoza regionu. Mam nadzieje , że koronowirus nam tych planów nie pokrzyżuje .
Niech to nasze poetyckie spotkanie będzie promocją naszej rogoźnickiej gościnności.
Naszym zamierzeniem na nieodległą przyszłość jest wydanie tomiku poezji z wierszami o Rogoźniku. Dziękuje wszystkim którzy pomogli mi w zorganizowaniu tego spotkania poetyckiego a w szczególności Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku za przygotowanie przepysznych góralskich przysmaków.
Dziękuje za pomoc Radzie Sołeckiej Wsi Rogoźnik oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rogoźnik.
Dziękuje Staroście nowotarskiemu Panu Krzysztofowi Faberowi za objęcie patronatem honorowym II Watry Rogoźnickiej a powiatowi nowotarskiemu za jej współfinansowanie.

REMONT ZABYTKOWYCH KAPLICZEK.

Na terenie Rogoźnika znajduje się kilka starych zabytkowych kapliczek, które wymagają niezbędnego szybkiego remontu.
Obiecałem na początku tej kadencji , że w miarę pozyskanych środków finansowych stan ten chciałbym zmienić.
I powoli udaje się to robić a mianowicie została podpisana w Krakowie umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rogoźnik dotycząca wykonania prac konserwatorskich kapliczki pod wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny Królowej Świata. Jest to kapliczka z początków XIX w. która znajduje się na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego.
Kapliczka ta jest pod nadzorem konserwatora zabytków aktualnie remontowana. Zakończenie remontu tej kapliczki przewidziany jest na 15 maja. Na ten cel otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 39 407,50 zł.
Jakość naszych kapliczek świadczy przecież o naszej tożsamości. Celem takich remontów jest również zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe z działalności sołectwa za rok 2020 jest do wglądu u sołtysa.

Szanowni Państwo !.

Podsumowując miniony rok 2020 dziękuję wszystkim za współpracę, pomoc i wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju naszej miejscowości.
Dziękuję Wójtowi Gminy Nowy Targ P. Janowi Smarduchowi oraz jego zastępcy p. Marcinowi Kolasie za wspieranie moich działań dotyczących spraw mieszkańców Rogoźnika.
Na osobną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z Radą Sołecką za co serdecznie dziękuje.
Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za miłą i owocną współpracę .
Słowa podziękowania należą się również druhom naszej OSP z prezesem Adamem Pałką na czele. Zawsze można było liczyć na jakąkolwiek pomoc naszych strażaków.
Dziękuje pani Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Monice Pacyga oraz Komitetowi Rodzicielskiemu Szkoły Podstawowej w Rogoźniku za owocną i bardzo dobrą współpracę.
Dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku. Nasze panie zawsze aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym naszej wsi i gminy.
Dziękuję sportowcom z LZS „Skałka” za pomoc , osiągnięte wyniki i godne reprezentowanie naszej miejscowości .
Dziękuję również naszemu proboszczowi ks. Andrzejowi Bukalskiemu za duchowe wspieranie naszych zadań jak również za przekazywanie podczas mszy ogłoszeń i informacji dla mieszkańców Rogoźnika.
Dziękuję radnemu Markowi Sprochowi za wspieranie moich działań w Radzie Gminy Nowy Targ.
Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Rogoźnika za życzliwe jak również i krytyczne uwagi.

Sołtys oraz Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób oraz przedsiębiorców wspierających nasze działania w sposób finansowy .

Kazimierz Zubek
Sołtys Rogoźnika

Rogoźnik 01.03.2021 r

Przewiń do góry