Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

9. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 19.09.2010 r.- 17.09.2011 r.

Sprawozdanie
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
za okres 19.09.2010 r.- 17.09.2011 r.

(odczytane przez Sołtysa wsi Rogoźnik Kazimierza Zubek na Zebraniu Wiejskim w dniu 18 wrzesien 2011 r.)

Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik , pracując do 13 lutego 2011 r. w następującym składzie:
Kazimierz Zubek –sołtys
Piotr Tylka ,
Stanisław Kieta ,
Tadeusz Panek ,
Jan Szostak
Marek Bukowski .

Po wyborach 13 lutego 2011 r. Rada Solecka pracowała w następującym składzie :
Kazimierz Zubek – sołtys
Piotr Tylka
Marek Bukowski
Adam Hajnos
Marek Sproch
Stanisław Ścisłowicz

Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik.
W omawianym okresie czasu Rada Sołecka odbyła 5 posiedzeń , na których omawiane były sprawy związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi w sołectwie oraz wypracowaniem propozycji zadań potrzebnych do realizacji w sołectwie.
Jedno spotkanie w dniu 24.11.2010 r. zorganizowano wspólnie z klubem sportowym „Skałka” i działaczami sportowymi na temat boiska sportowego.
Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.

Czym Rada Sołecka zajmowała się w tym okresie czasu :

1./Najważniejsza aktualnie prowadzona inwestycja w naszej miejscowości to budowa boiska sportowego.
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac budowlanych. Uzgodnienia i prace projektowe tego obiektu przedłużały się w nieskończoność. We wszystkich tych pracach projektowych udzielałem projektantowi stosownej wszelkiej pomocy . Bardzo mi zależało , aby jak najszybciej doprowadzić to do końca.
21 lipca Starostwo Nowotarskie zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę.
Powyższa inwestycja przewiduje :
1. Budowę boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 60 x 100 m.
2. budowę budynku szatni wraz z wewnętrzną instalacja gazową dla potrzeb ogrzewania , podgrzewania wody , przygotowywania posiłków,
3. Budowę sceny widowiskowej o wym. 8 m x 8 m. i trybun na 150 osób ,
4. Budowę urządzeń odwadniających teren ,
5. Budowę urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe i gruntowe do potoku Wielki Rogoźnik,
6. Budowe parkingu samochodowego na 20 miejsc postojowych.
7. Budowę oświetlenia obiektu ,
8. Budowę przyłącza wodociągowego z projektowanej studni szybowej,
9.Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika o poj. 9, 6 m 3
10.Budowe zjazdu z drogi gminnej
11.Budowę ogrodzenia obiektu.
Już wkrótce w Urzędzie Gminy Nowy Targ zapadną wiążące decyzje na temat dalszych losów budowy naszego boiska sportowego.
Za nami okres wszelkich mozolnych uzgodnień i pozwoleń teraz już czas na rozpoczęcie budowy !!!.
Wszyscy trzymamy kciuki za pomyślność tej długo oczekiwanej w naszej miejscowości inwestycji.
Jestem przekonany , że już w nieodległej przyszłości , Rogoźnik będzie dumny z tego obiektu sportowo -rekreacyjnego.

2./Druga wielka inwestycja którą planujemy zrealizować w najbliższych latach to budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik.
Od paru miesięcy trwają prace projektowe mostu . Powyższy projekt wykonuje P. Robert Duda z Biura Projektów i Realizacji Inwestycji z Maniów.
Podczas przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w dniu 13 lipca 2011 r. projektant poinformował mnie , że istnieją duże szanse , że projekt tego mostu zostanie ukończony
jeszcze w tym roku.
Czekamy z niecierpliwością na zakończenie prac projektowych , uzyskanie stosownych
pozwoleń na budowę i na długo oczekiwane rozpoczęcie budowy mostu.
Jestem przekonany , że w nieodległym terminie Gmina Nowy Targ rozpocznie prace budowlane mostu.

3./Na wiosnę tego roku zostały częściowo uporządkowane tereny gminne w naszej miejscowości. Na terenach koło przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej był od dłuższego czasu nieporządek. Rada Sołecka postanowiła ten stan zmienić. W te miejsca nawieziono ziemi , wyrównano a następnie posadzono trawę. Roboty te zostały zlecone Panu Wiesławowi Guńce ze Starego Bystrego. Ziemię do wyrównania pobrano z terenu budowanego parkingu koło kościoła. Po wyrównaniu i posadzeniu tam trawy zakupiono i posadzono w tym miejscu ozdobne klony flemingo. Całość tych prac pochłonęło kwotę 4 460 ,00 zł. Estetyka miejscowości w tym rejonie uległa zdecydowanej poprawie. Tereny sołectwa a zwłaszcza miejsca publiczne są sprzątane na bieżąco. W tym roku po raz pierwszy została również wykoszona część byłego torowiska. Wszystko to wykonujemy po to , aby nasza miejscowość była coraz bardziej zadbana a estetyka wsi z roku na rok poprawiała się.

4./W dniu 12.07.2011 przy drodze gminnej „Przez wieś” zamontowano 2 nowe znaki drogowe A-17 o wymiarach 1,2m. X 1,5 m – „KIEROWCO ZWOLNIJ – UWAGA DZIECI”.
Rada Sołecka stwierdziła , że oznakowanie drogi gminnej „Przez wieś” w okolicy Szkoły Podstawowej jest niedostateczne i dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci uczących się w tejże szkole postanowiła oznakować ją z obydwu stron szkoły takimi dużymi znakami drogowymi.
Koszty wykonania tych znaków – 1 968,00 zł.

5./ W kwietniu oraz w sierpniu br. po przejściu wielkiej wody zostały udrożnione przejazdy w bród w korycie potoku Rogoźnik umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól. Koszt tych robót pochłonął kwotę 4 480,00 zł.

6./ W sierpniu zostały częściowo wyremontowane drogi gminne rolnicze w okolicy potoku „Trawne”. Drogi te zostały nawiezione żwirem. Koszt robót– 3 920,00 zł.

7./ W maju br. zakupiono i wywieziono żwirem część drogi gminnej koło P. Przybyłów. Na ten cel Rada Sołecka przeznaczyła kwotę 2 360,12 zł.

8./Rada Sołecka m. Rogoźnik za środki funduszu sołeckiego zakupiła dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku tablice korkowe oraz radia przeznaczając na ten cel kwotę 3 369,16 zł.

9./W naszej miejscowości w b.r. stanęła tablica informacyjna w ramach projektu “Szlak po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ”. Teraz każdy turysta przybywający do naszej miejscowości będzie mógł dowiedzieć się, jakie są największe atrakcje miejscowości . Dowie się, gdzie warto wstąpić i co warto zobaczyć. Na tablicy są informacje miedzy innymi na temat : kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Boboli , naszych historycznych przydrożnych kapliczek , wiekowej lipy koło nr. 125 , stadniny koni “Dworna” oraz rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka”. Tablica stanęła w centralnym punkcie miejscowości tj. pomiędzy myjnią samochodową a restauracją “Kłabuk”. Informacja na tablicy zostały zamieszczona w czterech językach – polskim, słowackim, angielskim i niemieckim. Obok tekstu są mapki, miejscowości i okolicy, które ułatwiają zwiedzanie. Projekt w ramach którego powstały tablice został w 85 procentach sfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

10./ Pod koniec zeszłego roku została wyremontowana droga gminna „Pod Torami ”na odcinku od P. Guzych do P. Pałków. Najgorszy odcinek drogi został mechanicznie wykorytowany , a następnie ponownie utwardzony.
Na całym 250 metrowym odcinku drogi położono został nowy dywanik asfaltowy. Środki finansowe na remont tego odcinka drogi pochodziły z Urzędu Gminy Nowy Targ.

11./Na terenie miejscowości Rogoźnik znajduje się rezerwat przyrody.
Skałka Rogoźnicka jest unikatowym w skali europejskiej stanowiskiem geologicznym , które jako jedyne w Polsce znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO. Możemy się wszędzie chwalić , że ta „ geologiczna perełka „ znajduje się w naszej miejscowości. Teren rezerwatu odwiedza coraz większa liczba osób. Coraz częściej możemy zobaczyć całe wycieczki krajowe jak również i zagraniczne.
Wielkim problemem jest brak jakiejkolwiek drogi (nawet dla pieszych) , którą mogliby dotrzeć do „ Skałki Rogoźnickiej” zwiedzający. Podczas wielkiej powodzi w 1997 r. droga biegnąca nad potokiem „Trawny” została całkowicie zniszczona. Wszyscy chętni zwiedzania tego rezerwatu , musza aktualnie przejść przez prywatne grunty rolne na których rosną przeważnie trawy .
Trawy te są w ten sposób systematycznie niszczone. Powyższa sytuacja powoduje wiele nieprzyjemnych nieporozumień i kłótni pomiędzy osobami zwiedzającymi a właścicielami pól.
Skargi w tej sprawie oczywiście były kierowane również i do mnie. Ja ten problem przekazywałem P. Wójtowi Smarduchowi który zawsze mówił , żebym znalazł działkę pod drogę a później pomyślimy o wykupie.
Od dłuższego okresu czasu czyniłem starania , aby znaleźć taką działkę pod drogę i powyższy problem rozwiązać.
Na początku maja b.r. pojawiła się możliwość rozwiązania tej sprawy.
W dniu 26.05.2011 r. został spisany przeze mnie wstępny protokół porozumienia stron w sprawie zakupu dz.ewid.2017/12 pow. 0,5190 ha w którym Pan Tadeusz Kwak wyraża wolę sprzedaży tej działki pod drogę prowadzącą do rezerwatu przyrody „Skałka Rogoźnicka”. Rozmowy w tej sprawie były również prowadzone w Urzędzie Gminy Nowy Targ.
Zakup tej działki rozwiązałby problem dojścia do rezerwatu , ponieważ od centrum wsi aż do rezerwatu droga prowadziłaby po terenach gminnych. Powyższa droga w perspektywie wybudowania mostu na potoku Wielki Rogoźnik zdecydowanie poprawiłaby również dojazd rolników do swoich pól.

12./ Na jednym z pierwszych spotkań obecnej Rady Sołeckiej postanowiliśmy sporządzić Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik na lata 2011 – 2017. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych dokumentów związanych z planowaniem odnowy wsi , jej rozwoju oraz poprawy pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego aktu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu ośrodki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, działanie „Odnowy i rozwój wsi” , jak również stanowić będzie wytyczne dla władz naszej gminy przy opracowaniu kierunków rozwoju naszej miejscowości.
Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik będzie omawiany na dzisiejszym zebraniu i ewentualnie zaakceptowany przez Zebranie Wiejskie wsi Rogoźnik. W dalszej kolejności Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik będzie omawiany i mam nadzieje zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nowy Targ.
Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik uznała , aby w Planie Odnowy Wsi Rogoźnik na lata 2011 – 2017 były zapisane następujące inwestycje.
a./ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości. Wykonanie sieci wraz ze studzienkami przyłączeniowymi wszystkich nieruchomości.
b./ Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Budowa pełno miarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią , nowy budynek klubowy (szatnia) połączony od strony południowej sceną widowiskową , parking , ogrodzenie , oświetlenie , trybuny.
c./ Budowa i modernizacja dróg gminnych.
-wykonanie asfaltowania drogi gminnej nr. K 363520 na odcinku od drogi gminnej „Przez wieś „ do drogi gminnej „Pod Torami”. Aktualnie droga ta jest jedynie utwardzona. ( dotyczy to drogi koło P. Strączków i Przybyłów)
-wykonanie asfaltowania drogi gminnej tzw.” Pod Torami ” na odcinku od Państwa Kwak do granic Ludźmierza. Aktualnie droga ta jest jedynie utwardzona.
-wykonanie nawierzchni asfaltowej wymaga większość dróg gminnych na terenie Sołectwa.
-drogi rolnicze gminne umożliwiające dojazd rolnikom do swoich pól wymagają pilnych remontów i modernizacji. Gruntownej modernizacji wymaga droga rolnicza na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego. Drogę tą należy utwardzić , ponieważ aktualnie droga ta nie jest utwardzona.
d./ Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej tzw. „Pod Torami” na odcinku od Państwa Tylków „Kuchałów ” do ostatnich zabudowań w kierunku Ludźmierza.
e./ Dokończenie wykonania oświetlenia ulicznego drogi gminnej k. Wapiennika ( część drogi jest już oświetlona).
f./ Zakup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Rogoźniku oraz zakup i poszerzenie drogi dojazdowej do cmentarza.
g./ Budowa nowego ogrodzenia wokół cmentarza.
h./ Budowa placu zabaw dla dzieci.
i./ Budowa mostu oraz kilku kładek na potoku Wielki Rogoźnik.
j./ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.
k./ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa ścieżki rowerowej na byłym
torowisku kolejowym.
l./ Remont remizy OSP –dobudowanie garażu na samochód.
ł./ Wykup gruntów pod budowę drogi prowadzącej do Rezerwatu Przyrody „Skałka Rogoźnicka” oraz wykonanie drogi.
m./Remont kapliczek wiejskich.
n./ Budowa chodnika przy drodze gminnej „Przez wieś”.
i./ Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie gminnych terenów zielonych (koszenie i porządkowanie , sadzenie
drzewek).
j./ Organizowanie imprez kulturalnych dla dorosłych.

13./ Rada Sołecka udzieliła również wszelkiej pomocy naszej Parafii przy utwardzeniu placu koło kościoła.
RZGW Nowy Targ wyraziło nam zgodę na wykonanie prac zabezpieczająco – udrożnieniowych w korycie potoku „Trawny” w celu zapobieżenia miejscowym podtopieniom użytków rolnych oraz dróg rolniczych do pól , powstałych w wyniku sytuacji powodziowej , która miała miejsce w ubiegłym roku.
W wyniku tych prac udało się również pozyskać trochę niezbędnego żwiru na utwardzenie placu przy kościele.

14./ 15 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku obchodziła jubileusz 100 lecia swojego powstania. Sołtys oraz Rada Sołecka pomagała naszym druhom zorganizować te uroczystości.
Dzięki wysiłkowi wielu osób udało się odremontować budynek remizy OSP oraz pozyskać nowszy samochód pożarniczy marki MAN.
W tym tu miejscu pragnę serdecznie podziękować Panu Wójtowi Gminy Nowy Targ za pomoc finansową przy remoncie remizy oraz za zakup samochodu strażackiego.
Samochód ten został w całości zakupiony za środki Gminy Nowy Targ. Koszt zakupu samochodu 127 000,00 zł.

15./ Dnia 15 września koło Szkoły Podstawowej w Rogoźniku rozpoczęto budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych . Powyższa zatoka będzie miała szer. 2, 5 metra i długa 48 m.
Prace budowlane wykonuje firma “FEST-BRUK” Pana Jacka Kułacha z Suchego.
Aktualnie przy szkole nie ma bezpiecznego miejsca na którym mógłby zatrzymać się samochodem rodzic przywożący czy odbierający swoje dziecko ze szkoły. Rada Sołecka zdecydowała , że wykonanie takiej zatoki postojowej to dobre i celowe rozwiązanie.
Właściciele dz. ewid. nr. 1405/1 i 1382/2 a mianowicie P. Marian Murzydło i P. Tomasz Komperda wyrazili stosowne pisemne zgody na wykonanie takiej zatoki postojowej , za co należą się im serdeczne podziękowania.
Koszty wykonania tej zatoki postojowej w wysokości 23.000 , 00 zł. zostaną pokryte przez Urząd Gminy Nowy Targ.

16./ 8 kwietnia 2011 roku została przeprowadzona na terenie miejscowości Rogoźnik zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych , która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Akcja miała na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości i likwidacja części dzikich wysypisk śmieci. Podobne akcje będą kontynuowane w latach następnych.

17./ 28 sierpnia odbyły się po raz kolejny Dożynki Parafialne oraz V Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera.
Imprezie w Rogoźniku można nadać już miano międzynarodowej między innymi za sprawą słowackich zawodników, lecz nie tylko. Na uroczystości 28 sierpnia zostali również zaproszeni przedstawiciele wszystkich Rogoźników w Polsce i Europie. W Polsce znajdują trzy miejscowości o tej nazwie, dwie na Chorwacji i jedna na Słowacji. W niedzielę pojawił się tylko jeden przedstawiciel, starosta słowackiego Rohoźnika z okolic Bratysławy – Peter Svaral który stał się gościem honorowym.
Jestem przekonany , że współpraca pomiędzy słowackim Rohoznikiem a naszą miejscowością będzie się w przyszłości poszerzać.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 od konkursów ujeżdżenia na terenie Stadniny *DWORNA*. Następnie o godz. 10:30 rozpoczęła się uroczysta msza święta dożynkowa w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski. W tym roku starostami dożynek byli Pani Maria Hajnos , Aniela Komperda i Pan Jan Łaba. Mieszkańcy Rogoźnika od nr.1-60 wykonali przepiękny, pełny symboliki wieniec który został przywieziony do tutejszego kościoła razem z wieńcem ze Starego Bystrego na przystrojonych dorożkach konnych. Podczas przejazdu towarzyszyła kapela góralska Pana Piotra Kwaka z Rogoźnika.
Swoją obecnością zaszczycili m.in. : Poseł RP Pan Edward Siarka , Wójt Gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch , Starosta Rohoznika na Słowacji Pan Peter Svaral , Vice Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Karol Zachwieja , burmistrz Nowego Targu Pan Marek Fryźlewicz , sekretarz gminy Nowy Targ Pani Maria Ligęza , prof. Marian Tischner z żoną oraz radni i sołtysi z naszej gminy.
W tym roku przygotowaliśmy dla gości wiele atrakcji. Wystąpił zespół regionalny “Śwarni” z Nowego Targu , kabaret “Wesoły Masorz i Przyjaciele” ze Śląska a wieczorem zagrał dla wszystkich zespół muzyczny “CAMELOT “.
Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ ufundowany przez Stadninę DWORNA oraz świnia ufundowana przez Pana Stanisława Bielę. Był grill z kiełbaskami oraz tradycyjne góralskie jedzenie zaoferowane przez koło gospodyń wiejskich oraz Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Rogoźniku . O dobrze zaopatrzony bufet zatroszczyli się nasi strażacy. W tym roku w przygotowanie imprezy włączyła się również nasza młodzież z oazy.
Wieczorem przy scenie zapłonęło ognisko, odbyła się zabawa taneczna na której bawiono się do późnej nocy. Warto dodać iż z roku na rok na Rogoźnicką imprezę przybywa coraz więcej gości.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą imprezą jestem przekonany , że taka impreza jest w naszej miejscowości potrzebna i dlatego w tym roku podobna impreza a może jeszcze większa będzie organizowana , na którą już teraz serdecznie zapraszam.
Wszystkim mieszkańcom którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w zorganizowaniu dożynek , zawodów jeździeckich oraz festynu pragnę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Dziękuję również wszystkim sponsorom za swoja hojność.
Jesteśmy wdzięczni również Panu Wójtowi , że co roku Gmina Nowy Targ pomaga nam finansowo w zorganizowaniu tej imprezy.
Również Rada Sołecka wsi Rogoźnik przekazała na ten cel kwotę 2 500,00 zł.

18./ 07 sierpnia w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców powstało w naszej miejscowości Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik.
Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 07 sierpnia br. w remizie OSP w Rogoźniku.
Uczestniczyło w nim 22 członków założycieli.
Podczas zebrania uchwalono statut, wybrano siedmioosobowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem został wybrany jednogłośnie sołtys Rogoźnika P. Kazimierz Zubek , wiceprezesem P. Adam Hajnos , sekretarzem P. Grażyna Hlawacz – Lisiecka , skarbnikiem P. Janina Zabawa , członkami Zarządu zostali : P. Maria Kopeć , P. Piotr Tylka i P. Stanisław Kwak.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została P. Aniela Cholewa , wiceprzewodniczącym P. Marian Murzydło , członkiem P. Marek Bukowski.
Celem powstałego Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności i rozwoju naszej wsi .
Głównym mottem Stowarzyszenia jest wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców Rogoźnika. Najwyższy czas zaprezentować wszystkie walory naszego Sołectwa. Chcemy chwalić się wszystkim: inicjatywami, imprezami i ważnymi wydarzeniami. Poznawać historię naszej miejscowości, kulturę, dziedzictwo narodowe i dorobek kilku pokoleń naszych mieszkańców.
Pragniemy pokazywać, że mieszkamy w pięknej i aktywnej wsi !
Chcemy rozwijać naszą małą ojczyznę , poprzez pozyskiwanie środków unijnych jak i krajowych.
Chcemy promować piękną i różnorodną biologicznie naszą wieś.
Chcemy się integrować organizując dożynki oraz inne imprezy kulturalne.
Powstałe Stowarzyszenie zostanie w najbliższym czasie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stosowne dokumenty do rejestracji Stowarzyszenia zostały 12 sierpnia wysłane do Sądu w Krakowie.

Jestem przekonany , że dzięki powstałemu Stowarzyszeniu uda nam sie coś dobrego zrobić dla naszej wsi.

19./ W tym roku planowane jest również wykonanie prac nad potokiem Rogoźnik zabezpieczając część drogi gminnej nr. K 363523 oraz ujście z rowu odwadniającego drogę gminną „ Przez wieś”. ( Na granicy Rogoźnika i Ludźmierza )
Na końcu rowu odwadniającego drogę gminną „Przez wieś” na wlocie do koryta potoku Wielki Rogoźnik znajdują się betonowe kręgi , które spełniają rolę przepustu w drodze gminnej. W wyniku ostatnich powodzi w 2010 i 2011 r. , miejsce to zostało poważnie uszkodzone i wymaga natychmiastowej naprawy.
Droga gminna nr. K 363523 przebiega częściowo zaraz nad brzegiem potoku Wielki Rogoźnik i w wyniku ubiegłorocznych oraz ostatnich powodzi została częściowo podmyta . Brak szybkiego umocnienia brzegu w tym miejscu sprawi , że drogę tą już niedługo pochłonie koryto potoku Wielki Rogoźnik , a dojazd rolników do swoich pól znajdujących się za potokiem zostanie bardzo utrudniony a wręcz uniemożliwiony.
Aby do tego nie dopuścić planowane jest wykonane zabezpieczenie miejsca brzegowego poprzez umocnienie m. in. głazami kamiennymi. Część brzegu jest już częściowo umocniona narzutem kamiennym , jednakże dalsza jego część takiego umocnienia pilnie potrzebuje.
Decyzje wiążące w tej sprawie są jednak w gestii Urzędu Gminy Nowy Targ.

20. W najbliższych dniach przydrożny rów przy kościele na odcinku 27 m. zostanie wyłożony betonowymi korytkami . Zostanie również wykonana studzienka kontrolna koło przepustu pod drogą gminną . Estetyka miejscowości w okolicy kościoła ulegnie znacznej poprawie. Koszty wykonania tych prac będą pochodziły ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik.

A teraz przedstawię Państwu sposób rozdysponowania tegorocznych środków finansowych funduszu sołeckiego naszej wsi.
Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik miała w tym roku do dyspozycji kwotę 38 425,30 zł.
Zostały one wydatkowane zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego odbytego w dniu 17.09.2010 r. a mianowicie:
1. Dofinansowano organizację Dożynek Parafialnych oraz V Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w kwocie 2 485,85 zł.
2. Na bieżące utrzymanie gminnych dróg dojazdowych oraz przejazdów przez potok Wielki Rogoźnik wydatkowano do dnia dzisiejszego kwotę 15 039,98 zł.
3. Zakupiono do Szkoły Podstawowej :
– tablice korkowe – 1 899,61 zł.
– radia – 1 470,00 zł.
4. Utrzymanie czystości w obrębie sołectwa Rogoźnik pochłonęło do dnia dzisiejszego kwotę 3. 710,41 zł.
5. Zakupiono i wykonano posadzenia drzew na terenach należących do gminy Nowy Targ w Sołectwie Rogoźnik przeznaczając na ten cel 1 980,00 zł.

Szanowni Państwo!

Myślę, że każdy mieszkaniec Rogoźnika zgłaszający się do mnie z prośbą o pomoc mógł na nią zawsze liczyć, ale w wielu sprawach ich załatwienie zależy od innych, zwłaszcza Urzędu Gminy czy Starostwa.
Korzystając z okazji chciałbym z tego miejsca podziękować członkom Rady Sołeckiej tej oraz ubiegłej kadencji oraz naszemu Radnemu Adamowi Hajnosowi za bardzo dobrą współpracę,
Serdecznie dziękuję naszemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi za wsparcie duchowe naszych parafian oraz za przekazywanie ważnych informacji dotyczących sołectwa.
Cieszę się bardzo , że ks. Andrzej tak czynnie włącza się w życie naszej miejscowości. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Dziękuję Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Radzie Rodziców za współpracę i udzieloną pomoc.

Dziękuje OSP za okazywaną bezinteresowną pomoc przy organizacji Dożynek Parafialnych i Gminnych Zawodów Jeździeckich . Dziękuje im za wiosenne porządki koło kościoła i nie tylko.
Ogólnie mówiąc na naszych strażaków wieś Rogoźnik zawsze może liczyć.

Serdecznie dziękuję Panią z Koła Gospodyń Wiejskich, które przyczyniają się do uświetnienia różnych imprez kulturalnych. Dziękuję wam drogie Panie za przygotowanie posiłków na festynie dożynkowym. Dziękuję Wam również za to , że o Waszym Kole i o potrawach regionalnych z Rogoźnika można usłyszeć już nie tylko na konkursie potraw regionalnych w Łopusznej ale już nawet w centrum Polski.

Dziękuję klubowi sportowemu “Skałka” za to, że jesteście i działacie. Wszystkim sportowcom życzę wiele sukcesów sportowych a po wybudowaniu boiska sportowego awansu do klasy A rozgrywek piłkarskich.

Wszystkim mieszkańcom naszej wsi dziękuję za życzliwe jak również i za krytyczne uwagi . A kogo w jakiś sposób zawiodłem to bardzo serdecznie przepraszam!

A teraz w imieniu naszych mieszkańców oraz w imieniu własnym chciałbym podziękować naszym władzom Gminnym na czele z Panem Wójtem Janem Smarduchem i Jego zastepcą Stanisławem Szeligą. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy , Pani Sekretarz, Pani Skarbnik i wszystkim kierownikom poszczególnych wydziałów za życzliwość dla naszego sołectwa.
Serdecznie Wam dziękujemy.

Dziękujemy również wszystkim innym osobom, które pomagały w rozwoju naszej wsi a nie zostały dzisiaj wymienione z nazwiska.
Życzę wszystkim dużo zdrowia oraz tego, aby wszystkie zakładane inwestycje oraz imprezy kulturalne zostały w naszej miejscowości zrealizowane.

Jestem przekonany , że czas i siły oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski Rada Sołecka wykorzystała dobrze.
Przeczytane sprawozdanie z działalności , rozliczenie finansowe oraz wiele innych ciekawych rzeczy poświęconych naszej miejscowości można również przeczytać na stronie internetowej Rogoźnika którą współprowadzę już od 2007 roku. Na stronie tej umieszczane są również ogłoszenia i wiadomości sołeckie. Zachęcam do korzystania z tej strony.

Dziękuję za uwagę.

Kazimierz Zubek
Sołtys Rogoźnika

Rogoźnik 18 wrzesień 2011 r.

Przewiń do góry