Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Ważniejsze inwestycje w Rogoźniku
w latach 1991 - 2022

Budowa sali gimnastycznej
Budowa ścieżki rowerowej
Budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik
Remont drogi przez wieś
Budowa stadionu sportowego
Poprzedni
Następny

2022 R. - WYKONANIE I ZAMONTOWANIE BARIEREK NA PLACU KOŁO SCENY WIDOWISKOWEJ NA STADIONIE SPORTOWYM.

 

 

2022 R. – PRZEBUDOWA I ZARUROWANIE ISTNIEJĄCYCH KORYT OTWARTYCH ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE Z DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ K. ZABUDOWAŃ ROGOŹNIK 81. 

 

W 2022 roku zostało przebudowane koryto otwarte odprowadzające wody opadowe z drogi gminnej przez wieś k. zabudowań Rogoźnik 81. Wykonawcą tych prac była FHU „ Gronik „ z Leśnicy. Ogólny koszt wykonania tych prac – 147 300, 00 zł.                                                                          

Na odcinku 83,6 m. założone zostały rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne. Pod nadzorem Zakładu Gazowniczego wykonano również bezpieczne przejście powyższej kanalizacji deszczowej pod siecią gazową.2021 R. - ZABEZPIECZENIE BRZEGU W KORYCIE POTOKU WIELKI ROGOŹNIK W OKOLICY STADIONU SPORTOWEGO.

 

 

2021 R. – WYŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ PLACU NA STADIONIE SPORTOWYM.

Wykonawca robót – Firma  “FEST -BRUK ” Jacek Kułach z Suchego. Koszt robót – 37 496,00 zł. pokryto ze środków sołeckich wsi Rogoźnik na 2021 r.

 

 

2021 R. – REMONT DROGI GMINNEJ NR. K 363517 ” NA FATLOWYM ” ( ZA RZEKĄ ) W ROGOŹNIKU.

W dniach 12-17 sierpnia 2021 r. wykonano remont drogi gminnej nr K 363517 tzw.„ Na Fatlowym „ ( za rzeką) w Rogożniku. Zakres robót obejmował remont odcinka drogi tłuczniowej dł. 370 m , szer. 3,0 m. polegający na : podkorytowaniu słabego podłoża , ułożeniu geotkaniny wytrzymałości min. 25 kN/mb , nawiezieniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm min. 0/63 mm. , nawiezieniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm 0/63 mm. W ramach tych prac wykonano również częściowy remont drogi  K 363518 tzw. „Na Kusprowym „ ( od drogi gminnej przez wieś do potoku Wielki Rogoźnik – długość 283 mb ).

Powyższe roboty remontowe drogi wykonała Firma Remontowo – Budowlana Transport Roboty Ziemne Stanisław Halcarz z Rogoźnika za kwotę 71 000,00 zł. , które pochodziły ze środków sołectwa Rogoźnik.

 

 

2021 R. – REMONT DROGI GMINNEJ NR. K363520 ” NA SKLEPNIKOWYM ” ( OD DROGI “PRZEZ WIEŚ” DO MOSTU NA POTOKU ROGOŹNIK ) .

W dniach 08-10 września 2021 r. został wyasfaltowany odcinek drogi rolniczej drogi gminnej nr. 363520 tzw. ” Na Sklepnikowym ” , dz.ewid.2949/1/ Zakres robót obejmował uzupełnienie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych  , ułożenie dywanika asfaltowego i remont poboczy tłuczniem kamiennym. Długość remontowanego odcinka wynosiła ok.308 mb. , szer jezdni 2,5 m. – 3.0 m. Powyższe roboty wykonała firma DROGBUD SOBANIAK Sp. z.o.o z Zawoji za kwotę 91 997,36 zł. brutto. Remont powyższej drogi został wykonany w ramach programu Zarządu Województwa Małopolskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Udział województwa w zadaniu wynosił 50 % , natomiast drugie 50 % pochodziły ze środków sołectwa Rogoźnik na 2021 r.

 

 

2021 R . – REMONT DROGI GMINNEJ “POD TORAMI ” NA ODCINKU OD GRANICY ZE STAREM BYSTREM DO ZABUDOWAŃ ROGOŹNIK 121.

 

W dniu 07.10.2021 r. został wykonany remont odcinka drogi gminnej na odcinku 394 mb. , szer. 3 m. tzw. “Pod Torami ” na odcinku od granicy ze Starem Bystrem do zabudowań Rogoźnik 121 polegający na podfrezowaniu uszkodzonej nawierzchni asfaltowej , wykonaniu warstwy wiążąco-ścieralnej , wykonaniu warstwy ścieralnej  i uzupełnieniu poboczy 2*0,3 m kruszywem łamanym  0/31. Powyższe roboty wykonała firma „ TATRY-INWEST „ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bociana 22 A, 31-231 Kraków. Koszt tych prac – 118 176, 00 zł. 

 

 

2020 R. – REMONT DROGI GMINNEJ K 363523 ” ZA WODE  “.

W 2020 roku wykonano częściowe remonty dróg gminnych :
– nr. 363515 tzw. „Na Ignacowym ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Wyżwirowany i zawałowany został również parking na stadionie sportowym. Żwir na remont tej drogi i parkingu został zakupiony w żwirowni w Nowej Białej. Ogólny koszt remontu – 16.000 zł.                                                                                                                                                                                                                         – nr. 363523 tzw. „ Za wodę ’’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Żwir na remont tej drogi został zakupiony za żwirowni „ Bryjax ‘’ w Długopolu. Ogólny koszt remontu – 14 700 zł.                                                                                                                 – nr. 363524 tzw. „ Stare Wody ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Ogólny koszt – 6 000,00 zł.

 

 

2020 R. – PRZEBUDOWA I ZARUROWANIE ISTNIEJĄCYCH KORYT OTWARTYCH ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE Z DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ.

Od 2018 roku trwały uzgodnienia i uzyskanie stosownych pozwoleń na inwestycję pod nazwą ” Przebudowa i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej w miejscowości Rogoźnik.

Dnia 05 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy ze Starostwa nowotarskiego pozwolenie na przebudowę i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej ale tylko w trzech miejscach a mianowicie : koło zabudowań nr.128 , koło zabudowań nr.120 oraz koło zabudowań nr.1. 
Dnia 25 września rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie tych robót który wygrała firma „ SAN-BUD’’ Zakład Robót Sanitarnych w Nowym Targu. Koszt inwestycji – 174 660,00 zł. W przetargu startowało 8 firm.
Natychmiast po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do prac.
Prace zostały wykonane w trzech miejscach :
a./ koło zabudowań nr.128 ( długość 107 m. ) – zostały założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
b./ koło zabudowań nr.120 / ( długość 91 m.) – zostały założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
c./ koło zabudowań nr.1 ( długość 122 m. ) – zostało wykonane koryto otwarte z półkręgów o śr. 1 m.
Prace te zostały zakończone na początku grudnia. Ogólny koszt tych prac wraz z kosztami inspektora nadzoru – 176 751,00 zł. 

 

 

 

2010 – 2016 R. –  REMONT DROGI GMINNEJ K. SKLEPNIKA.      

W czerwcu 2010 roku wpłynęło do sołtysa pismo podpisane przez 13 mieszkańców Rogoźnika dot. wykonania remontu drogi gminnej nr. K 363520 tzw. K. Sklepnika. Droga ta od dłuższego czasu nie była remontowana , dlatego była w bardzo fatalnym stanie. Postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań , aby stan ten drogi uległ poprawie.
Dzięki przychylności Wójta Gminy Nowy Targ , który przeznaczył na ten cel kwotę 26.000,00 zł. udało się częściowo poprawić stan tej drogi. Najgorszy odcinek tej drogi został wykorytowany na głębokość 40 cm . , a wybrana ziemia została przewieziona na tereny planowanego boiska sportowego. W miejsce wybranej ziemi nawieziono gruby żwir.
Górna warstwa drogi została wywieziona klińcem a następnie ubita. Z funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik dołożono do remontu tej drogi dodatkowo kwotę 4 000,00 zł.

W maju 2011 r. zakupiono i wywieziono żwirem część drogi gminnej koło P. Przybyłów. Na ten cel Rada Sołecka przeznaczyła kwotę 2 360,12 zł.

03 października 2013 r. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe z Nowego Targu wykonało nowy dywanik asfaltowy na części drogi gminnej ” Na Sklepnikowym ” w Rogoźniku. Asfalt został położony na długości. 475 mb. Koszty powyższego remontu w kwocie 102 220,64 zł. pokrył w całości Urząd Gminy Nowy Targ.

2014 r. – Dużym obciążeniem finansowym dla Rady Sołeckiej był remont i odwodnienie 160 metrowego odcinka drogi gminnej tzw. „ Na Sklepnikowym”. Zakres robót obejmował wymianę podbudowy na odcinku 50 m. wraz z wykonaniem drenażu podwójnego , wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 110 m. wraz z wykonaniem czterech wpustów typu ulicznego i 4 studzienek rewizyjnych.
Wykonany został również nowy przepust na zjeździe wraz z dwoma ściankami czołowymi.
Na całym odcinku wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego. Koszty remontu w kwocie 66 984,04 zł. zostały pokryte w całości ze środków Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik.

W październiku 2016 r. wykonane zostało przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Nowego Targu asfaltowanie części drogi gminnej „ koło Strączka ”. Koszt tych robót to kwota 10 114,92 zł.
Przed asfaltowaniem firma STM z Piekielnika wykonało dodatkowe odwodnienie tej drogi. Koszt tego remontu w kwocie 10 313,00 zł. obciążyło budżet sołectwa Rogoźnik. Po wielu latach udało się wreszcie zakończyć remont całego odcinka tej drogi.

 

 

2017 R. – BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOŹNIKU.

W 2017 roku mieszkańcy Rogoźnika a szczególnie uczniowie naszej szkoły doczekali się wspaniałego obiektu sportowego jaką była sala sportowa przy Szkole Podstawowej .
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem o wymiarach 20,70 m. x 30,69 usytuowana została na przedłużeniu istniejącego budynku szkoły i połączona przewiązką długości 12,0 mb z istniejącym budynkiem szkoły. Na arenie sali lokalizuje się:
– boisko do siatkówki
– boisko do mini koszykówki
– boisko do mini piłki ręcznej.
Podstawowe dane techniczne nowego obiektu:
– kubatura obiektu: 4 985,0 m 3
– Powierzchnia użytkowa – 682,7 m 2
w tym powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 470,3 m 2
Dodatkowo umiejscowiono na działce szkolnej stalowy podziemny zbiornika wody p. poż. o pojemności 100 m3 z dwoma punktami czerpania wody do celów gaśniczych.
Sala gimnastyczna jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Nowa sala gimnastyczna będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.
Sale gimnastyczną wybudował Zakład Remontowo – Budowlany p. Mariana Sikory z Nowego Targu.
Wybudowanie sali gimnastycznej kosztowało Gminę Nowy Targ  2 028 225, 84 zł.

 

 

2016 R. – WYKŁADANIE KOSTKĄ BRUKOWĄ PLACU PRZED SCENĄ NA BOISKU SPORTOWYM.

 

 

2016 -2017  REMONT DROGI  GMINNEJ NR. 363521 “PRZEZ WIEŚ” W ROGOŹNIKU.

Rok 2016 to okres przygotowania dokumentacji projektowej i uzgodnień z mieszkańcami remontu drogi gminnej „Przez Wieś” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 .

Projekt został wykonany przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Renowa” Krzysztof Waniczek z Kluszkowiec.
Koszt wykonania projektu to kwota 99 236,40 zł. została pokryta po połowie przez Urząd Gminy Nowy Targ i Sołectwo Rogoźnik.

W 2017 r. wykonany został remont i modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez naszą miejscowość. Było to największe i najdroższe zadanie, jakie przyszło nam realizować w ostatnim okresie czasu w naszej miejscowości.
Przedmiotowa droga w ostatnim okresie czasu była w bardzo złym stanie technicznym i wymagała bardzo pilnego remontu.
Dzięki staraniom naszych władz samorządowych gmina Nowy Targ w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dla województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie na przebudowę i modernizację tej drogi .
Wniosek wójta gminy Nowy Targ dotyczący przebudowy drogi gminnej nr. K363521 tzw. „Przez Wieś „ w km.0+006,42 -2+781 w miejscowości Rogoźnik został sklasyfikowany na 1 miejscu wśród 48 wniosków złożonych przez samorządy gminne z województwa małopolskiego. Był to wielki sukces Gminy Nowy Targ i Rogoźnika !
Uzyskana dotacja i środki własne gminy Nowy Targ pozwoliły na przeprowadzenie w 2017 roku przebudowy całego odcinka drogi gminnej „Przez Wieś” o łącznej długości 2,77 km. W ramach planowanych robót wybudowano przy drodze przez całą wieś chodnik dla pieszych szer. 2.28 m. , przebudowano skrzyżowania , wykonano dwie zatoki przystankowe , wyremontowano nawierzchnię asfaltową , przebudowano przepusty drogowe , rowy przydrożne, wyloty kanalizacji deszczowej , zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego.
Modernizacja drogi gminnej przez wieś to kwota rzędu 3 889 384,31 zł. z czego dotacja pana Wojewody Małopolskiego wyniosła 1 790 380 zł.
Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik przeznaczyła dodatkowo kwotę 145 229,00 zł. na wykonanie ponadplanowych koniecznych prac przy remoncie tej drogi.
Była to duża i bardzo długo oczekiwana inwestycja w naszej miejscowości.
Dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo mieszkańców Rogoźnika oraz estetyka naszej wsi uległa znacznej poprawie.

 

 

2012-2014 R. – BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.

Dużym wydarzeniem dla Rogoźnika i gminy Nowy Targ , ale też dla Euroregionu „Tatry” było uroczyste otwarcie i poświęcenie ścieżki rowerowej łączącej Nowy Targ z Rogoźnikiem.

W maju 2012 r. rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Historyczno- przyrodniczo- kulturowy szlak wokół Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ”. Wybudowana ścieżka jest jednym z odcinków rowerowego szlaku dookoła Tatr, czyli sztandarowego projektu Euroregionu „Tatry „. Łączna długość wybudowanej trasy wynosi ponad 4,75 km. Powstała ścieżka rowerowa jest niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości i gminy Nowy Targ . Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach MRPO wyniosło ponad 3,5 mln zł. W ramach tej inwestycji zrealizowano budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m., wybudowano miejsca postojowe z elementami małej architektury oraz wykonano szereg innych prac towarzyszących. Konieczna była przebudowa trzech obiektów mostowych na tym odcinku. W październiku Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Nowy Targ , wykonawca tej inwestycji -wyasfaltowało ścieżkę rowerową.

Powstała ścieżka rowerowa jest niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości.
Podczas budowy ścieżki rowerowej udało się również położyć nowy dywanik asfaltowy na 500 metrowym odcinku drogi gminnej „Pod Torami”. Koszty tego remontu pokryła w całości gmina Nowy Targ.
29 września 2014 ścieżka została uroczyście oddana do użytku.

TV PODHALE

 

 

2009 – 2014 – BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W ROGOŹNIKU.

Pomysł wybudowania boiska sportowego w Rogoźniku istniał już od bardzo wielu lat , ale z powodu braku lokalizacji zawsze kończył się niepowodzeniem.

W roku 2007 stanowisko sołtysa wsi Rogoźnik objął Kazimierz Zubek i to on podjął kolejną próbę znalezienia odpowiednich terenów i wybudowania obiektu sportowego.
Na pierwszym Zebraniu Wiejskim zorganizowanym przez nowego sołtysa został zaakceptowany pomysł wybudowania w Rogoźniku boiska sportowego.
Realizując uchwałę Zebrania Wiejskiego z dnia 04 marca 2007 r. zaczęto intensywnie poszukiwań niezbędnych terenów. W to przedsięwzięcie zaangażowało się wiele osób , poświęcając mnóstwo swojego wolnego czasu. Został znaleziony taki teren , jednakże kiedy finalizowano z właścicielami możliwości kupna , brak zgody jednego mieszkańca zniweczyło ten projekt. Poszukiwań jednak nie zaprzestano , efektem czego znaleziono nowy teren w okolicach kościoła . Po wielu rozmowach i negocjacjach właściciele wyrazili wolę sprzedaży swoich działek pod planowane boisko sportowo- rekreacyjne. Dalsze czynności w sprawie ewentualnego zakupu gruntów pozostało już w gestii Urzędu Gminy Nowy Targ.
20 września 2007 r. samorząd wsi Rogoźnik wystosował do Wójta Gminy Nowy Targ P. Jana Smarducha pismo z prośbą o wykup tych gruntów i wybudowanie na nich stadionu sportowego.
Wkrótce w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyło się spotkanie z właścicielami tych działek na którym uzgodniono warunki zakupu niezbędnych działek.
Dnia 12 lutego 2008 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła uchwałę w sprawie wykupu na własność Gminy 6 działek ewidencyjnych położonych na terenie wsi Rogoźnik z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
Łącznie pod budowę boiska sportowego zostało wykupionych 6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha.
W kwietniu 2009 r. rozpoczęto pierwsze prace porządkowe przy budowie boiska sportowego.
Cały teren pod płytę boiska został zaorany a część terenu od strony potoku Wielki Rogoźnik została wyrównana , nawieziona i uzupełniona ziemią. Jesienią wykopana została studnia do celów pitnych.
Po uregulowaniu stanu prawnego tych działek, Urząd Gminy w Nowym Targu niezwłocznie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy .
Dnia 17 maja 2010 r. Wójt Gminy Nowy Targ wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji wyżej opisanej inwestycji.
Natychmiast zlecono też wykonanie projektu firmie Pana Józefa Pietrzaka reprezentującego firmę: PP-B Pietrzak Józef Łopuszna . Do prac projektowych przystąpiono natychmiast.
Urząd Gminy w Nowym Targu zlecił również zaprojektowanie budynku szatni połączonej od strony południowej sceną widowiskową.
19 maja 2011 r. Gmina Nowy Targ reprezentowana przez Wójta Jana Smarducha zwróciła się do Starostwa nowotarskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.
21 lipca 2011 r. decyzją nr. 750 / 11 Starostwo Nowotarskie zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę.

Dnia 19 marca 2012 r. Urząd Gminy Nowy Targ ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska , w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tych prac a mianowicie Konsorcjum firm : Nowator Sp. z o.o. ze Spytkowic i firma „ KONS -BUD ” S.C.
Uzgodniono , że powyższe prace zostaną wykonane za cenę : 1 536 000,00 zł brutto a termin zakończenia robót to 30 wrzesień 2013 r.
16 czerwca 2012 r. rozpoczęto prace ziemne przy budowie boiska sportowego które trwały do 30 września 2013 r. gdzie budowa została zakończona. Dnia 23 października 2013 r. zostaje podpisany protokół odbioru robót budowlanych.

Dnia 12 grudnia 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu udziela pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.
W trakcie trwania całej inwestycji roboty były nadzorowane z ramienia gminy przez inspektorów nadzoru inwestorskiego:
1. Pan Zbigniew Jaros – branża konstrukcyjno-budowlana ,
2. Pani mgr inż. Rozalia Kowalska – roboty sanitarne,
3. Pan mgr inż. Czesław Szopiński – roboty elektryczne,

Realizacja tego zadania była ogromnym obciążeniem dla gminy Nowy Targ.
Łączny koszt całej Inwestycji wraz z wykupem gruntów to kwota 1 839 915 złotych brutto.

Za ta kwotę :

1. Zakupiono łącznie pod budowę boiska sportowego 6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha.
2. Wybudowano boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 60 x 100 m.
3. wybudowano budynek szatni wraz z wewnętrzną instalacją gazową,
4. Wybudowano zadaszoną scenę widowiskową o wym. 8 m x 8 m.
5. Wybudowano urządzenia odwadniające teren , urządzenia wodne odprowadzające wody
opadowe i gruntowe do potoku Wielki Rogoźnik ,
6. Wybudowano parking samochodowy na 20 miejsc postojowych,
7. Wybudowano oświetlenie obiektu ,
8. Wybudowano zjazd z drogi gminnej oraz ogrodzenie całego obiektu.
9. Wybudowano sieć nawadniania boiska sportowego.

Teren całego obiektu sportowego został nagłośniony dzięki ofiarności członków Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik – Stare Bystre w Chicago.
27 maja 2014 r. została wyasfaltowana droga dojazdowa do boiska sportowego.

Wybudowany obiekt sportowy służy dla dobra mieszkańców , szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Będzie również ważnym centrum sportowym i kulturalnym Rogoźnika i gminy Nowy Targ . Oprócz możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych będzie miejscem do organizowania imprez kulturalno – rozrywkowych.
Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi , mieszkańcy Rogoźnika doczekali się wreszcie tego wspaniałego obiektu sportowo –rekreacyjnego.

22 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku boiska sportowego , budynku szatni oraz infrastruktury towarzyszącej.

TV PODHALE

 

 

2011 – 2015 R. – BUDOWA MOSTU NA POTOKU WIELKI ROGOŹNIK.

Wszelkie uzgodnienia i prace projektowe mostu trwały od 2011 roku. Realizacja tej inwestycji napotykała od samego początku wiele problemów. Została między innymi skutecznie zablokowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie który postanowił odmówić uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji . W swoim postanowieniu Pani Dyrektor RDOŚ w Krakowie podaje powody swojej decyzji a mianowicie , że w niewielkiej odległości ( ok.650 m. ) od planowanej inwestycji znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej „Skałka Rogoźnicka” oraz stanowisko występowania gatunku podlegającego ochronie ścisłej.

Projekt mostu wykonał mgr. inż. Roberta Duda z Biura Projektów i Realizacji Inwestycji w Maniowach. 
5 czerwca 2013 r. decyzją nr. 431/2013 Starosta Nowotarski wydał stosowne pozwolenie na budowę mostu.
W dniu 19 listopada 2013 r. Gmina Nowy Targ ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę tego obiektu mostowego na potoku Rogoźnik Wielki w miejscowości Rogoźnik w ciągu drogi gminnej – dz. ew. nr:  2949/1 i 3006, w zakresie obejmującym: budowę nowego mostu, przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu oraz budowę odcinków dróg do pól oraz niezbędnym wyposażeniem technicznym obejmującym elementy odwodnienia tj. rowy drogowe, kanalizację deszczową oraz przepust pod koroną drogi.

16 stycznia 2014 R. Urząd Gminy Nowy Targ zdecydował , że most będzie budowała Firma Budowlano – Usługowa „KUŁACH” z Białego Dunajca Powyższa firma zaproponowało najniższą cenę spośród wszystkich siedemnastu firm, które ubiegały się o to zlecenie.

Koszt budowy mostu to kwota 1 206 701,34 zł brutto. Kwota została w całości pokryta przez Urząd Gminy Targ.
Projektuje się obiekt jednoprzęsłowy z parametrami technicznymi obiektu mostowego:
– rozpiętość teoretyczna 26.20m,
– długość całkowita ustroju nośnego 28,30m,
– długość całkowita mostu 42,235m – 42,32m,
– szerokość jezdni na moście 1 x 3,50m,
– szerokość chodnika 1 x 2,00m,
– całkowita szerokość mostu 7,28 m,
31 lipca 2015 r. została zakończona budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik.

Po bardzo wielu latach oczekiwań mieszkańcy Rogoźnika doczekali się wreszcie mostu z prawdziwego zdarzenia.

 

 

2011 R. – ZABEZPIECZENIE DROGI GMINNEJ NR.363523 ” ZA WODĘ ” K. WARPACHY POPRZEZ UMOCNIENIE BRZEGU POTOKU ROGOŹNIK.

 

 

2010 R. – REMONT DROGI GMINNEJ ” POD TORAMI “.

W 2010 roku została wyremontowana droga gminna „ Pod Torami ” na odcinku od P. Guzych do P. Pałków. Najgorszy odcinek drogi został mechanicznie wykorytowany , a następnie ponownie utwardzony. Na całym 250 metrowym odcinku drogi położony został nowy dywanik asfaltowy. Środki finansowe na remont tego odcinka drogi pochodziły z Urzędu Gminy Nowy Targ.

 

 

 

2009 – 2010 R. – BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR. 957 W ROGOŹNIKU.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Zarządu Województwa Małopolskiego , Urzędu Gminy Nowy Targ oraz Sołectwa Rogoźnik – wybudowano w tym roku chodnik długości 1350 m. tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr K1655 do m. Ciche (od granicy ze Starem Bystrem) do Betoniarni ”w miejscowości Rogożnik. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w dniu 29.10.2009 r. . Roboty wykonała w szybkim tempie firma „Janda” J. Duda z Łostówki koło Mszany Dolnej. Większość prac modernizowana była w oparciu o projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”. Koszty budowy chodnika ( 1 530 000 zł. ) pokryli po połowie Urząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy Nowy Targ.
Przy okazji budowy chodnika , na przystankach autobusowych pojawiły się nowe wiaty przystankowe.
W październiku została wykonana nowa nawierzchnia drogi . Przebudowano konstrukcję nawierzchni częściowo metodą recyklingu wgłębnego oraz wykonano warstwę podbudowy z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej (MCE).
Zostały również utwardzone pobocza. W asfaltowaniu drogi w Rogoźniku partycypowała finansowo również Gmina Nowy Targ.
Przy okazji budowy chodnika wykonane zostało :
– nowe odwodnienie drogi ,
– przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego ,
– został wykonany trzeci pas pozwalający na bezpieczny zjazd i włączanie się do ruchu .W tym miejscu bardzo często dochodziło do groźnych wypadków samochodowych.
– przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną koło Stacji Paliw.
Na koszt właściciela Stacji Paliw został wykonany trzeci pas pozwalający na bezpieczny zjazd oraz włączanie się do ruchu .
– przebudowane zostały zatoki autobusowe na przystankach.

– przebudowane zostały istniejące przepusty znajdujące się koło drogi wojewódzkiej.
– wyczyszczone zostały rowy odwadniające drogę wojewódzką nr. 957.
Przy okazji budowy chodnika , na przystankach autobusowych pojawiły się nowe wiaty przystankowe.
Końcowy odbiór chodnika nastąpił w dniu 24.05.2010 r. 

 

 

 

2009 R. – WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO K. KOŚCIOŁA.

W maju ( 07.05.2009 r. ) zostało wykonane oświetlenie uliczne wzdłuż drogi – od drogi gminnej przez wieś / k. kościoła do drogi ” Pod torami”. Zamontowano 4 słupy z lampami oświetleniowymi. Koszty wykonania oświetlenia pokrył Urząd Gminy Nowy Targ. /16.600,00 zł /

 

 

2007 R. – ASFALTOWANIE DROGI PRZEZ WIEŚ.

W 2007 roku Urząd Gminy Nowy Targ z własnych funduszy dokonał asfaltowania części drogi gminnej przez wieś. Od granicy z Ludźmierzem położono 3140 m.kw. asfaltu , koszt asfaltowania – 168.574,00 zł.

 

 

2005 R. – WYKONANIE PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W ROGOŹNIKU.

W październiku 2005 r. wykonano roboty budowlane parkingu przy cmentarzu komunalnym w Rogoźniku. Teren pod parking wykupił od Jana Tylki  ” Matuska ” Urząd Gminy w Nowym Targu. Budowa parkingu kosztowało Urząd Gminy Nowy Targ 24 062,00 zł. Na Wszystkich Świętych parking został wywieziony gryzem , ażeby można było z niego już korzystać. W 2006 r. na parkingu położono asfalt.

 

 

2003 R. – WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. ZA TOREM.

W listopadzie 2003 r. firma „MANSTEL” z Maniów wykonała oświetlenie uliczne ulicy Za Torem . Zamontowano 24 lampy. Zasilanie instalacji oświetlenia ulicznego wykonano ze stacji transformatorowej S-6107 „ROGOŹNIK -1 „ Pierwszy raz lampy zaświeciły się w dniu 19 grudnia 2003 r. Ogólny koszt – 128 000,00 zł.  

 

2002 R. – WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W ROGOŹNIKU.

Dnia 14.06.2002 r. zakończono roboty wykończeniowe chodnika z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku. Koszt wykonania chodnika szerokości 2 m. i długości 100 m. wyniósł 29 311,86 zł. Został w całości zapłacony przez Urząd Gminy Nowy Targ.

 

 

1994 – 1995 R. – GAZYFIKACJA MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK.

W dniu 16.08.1994 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Gminy Nowy Targ przy współudziale Społecznego Komitetu Gazyfikacji miejscowości Rogoźnik a Spółką Cywilną EKO –INSTAL Tadeusz i Wojciech Kuś w Nowym Sączu na wykonanie robót związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dopływami domowymi.
Ogółem do gazyfikacji podłączono 163 domostwa oraz zamontowano 15 trójników.
Koszt jednego przyłączenia domu wynosił 500,00 nowych złotych , która była rozbita na 3 raty. Należności powyższe były zbierane przez Społeczny Komitet Gazyfikacji. Komitet zebrał ogółem 85 250,00 nowych złotych.
Ogólny koszt wykonania gazyfikacji Rogoźnika zamknął się kwotą 232 011,69 zł. , z czego Urząd Gminy w Nowym Targu pokrył kwotę 146 761,69 zł. Według obmiaru długość gazociągu wynosi 15 333 m.
Dnia 05.10.1995 r. został uruchomiony gazociąg ( napełnienie gazem ) , a równocześnie sieć gazowa została przekazana w formie darowizny na rzecz Zakładu Gazowniczego w Krakowie. 

Opracował : Kazimierz Zubek – sołtys Rogoźnika