Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Podczas Zebrania Wiejskiego które odbyło się 23 kwietnia w Szkole Podstawowej Sołtys Kazimierz Zubek przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2023 rok.
Oto jego treść :

Sprawozdanie
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik
za 2023 rok.

 

Szanowni Państwo !.

        Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik  pracując w następującym składzie :
Kazimierz Zubek – sołtys
Hajnos Danuta
Górz Stanisław
Łaba Paweł
Pałka Adam
Sproch Marek

        Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik.
         W omawianym okresie czasu Rada Sołecka odbyła 5 posiedzeń , na których omawiane były sprawy związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi w sołectwie oraz wypracowaniem propozycji zadań potrzebnych do realizacji w sołectwie.
Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.

Czym Rada Sołecka zajmowała się w 2023 roku.

REMONTY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK.

        W 2023 roku zostały wykonane remonty cząstkowe trzech rolniczych dróg gminnych nr. K363516 tzw.* Na Granice *, K 363514  tzw. *Do Granicy*, K 363522 tzw. *Do Gronia *. Koszt powyższych remontów wynosił 28 893, 50 zł.

       W czerwcu został wykonany częściowy remont drogi koło Betoniarni. Został zakupiony i przywieziony niezbędny żwir potrzebny do wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej. Koszt 8 313,21 zł.

       W sierpniu wykonane zostało zaniżenie w chodniku przy drodze wojewódzkiej koło Betoniarni. Koszt 6 700, 00 zł.

Wykonanie projektu zjazdu to koszt 9 840, 00 zł.

      Remont cząstkowy wszystkich dróg asfaltowych po okresie zimowym kosztował 10 706, 50 zł.

 

      Początkiem lipca wykonane zostało czyszczenie przydrożnego rowu przy drodze gminnej przez wieś na odcinku od nr. Rogoźnik 1 do nr. 55. Koszt  4 600, 00 zł. natomiast końcem listopada wyczyszczony został rów odprowadzający wodę z drogi gminnej przez wieś nr. K 363521 na długości ok.700 mb. Koszt 5 500, 00 zł.

      Kosztem 58 800, 00 zł. został uregulowany stan prawny drogi gminnej nr. K 363520 tzw . ” Na Sklepnikowym ”. Panu Kazimierzowi Guzy wypłacono odszkodowanie za zajęcie części działki pod drogę.

Na początku czerwca w celu zlikwidowania trawy i różnych chwastów na chodniku przeprowadzono pryskanie randapem całego chodnika przez wieś. Koszt 650, 00 zł.

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK.

        Sołectwo jest odpowiedzialne również za prawidłowe odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik w okresie zimowym.
Odśnieżanie dróg i chodników kosztowało nas w 2023 roku 40 450, 58 zł.

      Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodnika dla pieszych (od zabudowań nr.1 do 143) w sołectwie Rogoźnik w sezonie 2023 / 2024 wykonywała firma Arkadiusza Wesołowskiego z Ludźmierza. 

Praca przy odśnieżaniu rejestrowana była za pomocą zamontowanych GPS – ów.

PRZEBUDOWA I ZARUROWANIE ISTNIEJĄCYCH KORYT OTWARTYCH ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGOŻNIK

      W 2017 roku wykonany został remont i modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez całą naszą miejscowość. Po zakończeniu tych prac podjęto również decyzję o przebudowaniu 6 ( sześciu ) istniejących koryt otwartych oraz wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wodę deszczową z drogi gminnej przez wieś.

W 2020 r. prace zostały wykonane w trzech miejscach :
a./ koło zabudowań nr.128 ( długość 107 m. )

b./ koło zabudowań nr.120 / ( długość 91 m. )

c./ koło zabudowań nr.1 ( długość 122 m. )

W 2022 roku wykonano remont wylotu  koło zabudowań nr. 81. ( długość 83 m.)
      W 2023 r. kontynuowaliśmy to zadanie. Koło zabudowań nr. 102 z powodu braku zgody jednej z mieszkanek musieliśmy przeprojektować to zadanie. Czynności te są już w końcowej fazie i aktualnie czekamy ze starostwa na stosowne pozwolenie na budowę. Prace remontowe tego wylotu planujemy wykonać w bieżącym roku.

Chcemy dzisiaj prosić Zebranie Wiejskie o wyrażenie zgody na wykonanie tej inwestycji.

       Koło zabudowań Rogoźnik 112 a z powodu braku zgody jednego z właścicieli  prace zostały wstrzymane i w najbliższym okresie czasu nie zostaną wykonane tam żadne prace remontowe.

OŚWIETLENIE ULICZNE.

         Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwotę 56 274, 44 zł.

         W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „ Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg województwa małopolskiego – budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie marketu „Biela”.

Inwestycja ta polegała na wykonaniu doświetlenia dwiema lampami asymetrycznymi wraz z czujnikiem zmierzchowym oraz czujnikami obecności pieszego. Koszt zadania wykonano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie dzieląc się finansowaniem 50 % / 50 %.

Zrealizowanie tego zadania w znaczny sposób poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców w tym miejscu.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA.

           Rada Sołecka wspierała również naszą szkołę podstawową. W 2023 roku przeznaczyliśmy kwotę 13 700, 04 zł.

 • Za kwotę 723, 87 zł. zostały zakupione artykuły na Dzień Rodziny który odbył się na stadionie sportowym.
 • Za kwotę 8 956, 86 zł. została zakupiona i zamontowana wykładzina podłogowa.
 • Za kwotę 1 700, 00 zł. zakupiono kuchnie gazową AMICA.

Ponadto ze środków Urzędu Gminy Nowy Targ wykonano :

 • Serwis kotła gazowego za 430, 50 zł.
 • Prace remontowe w mieszkaniu w szkole – 27 000, 00 zł.
 • Prace malarskie w szkole – 16 000, 00 zł.
 • Wymiana pieca gazowego w mieszkaniu szkoły – 18 500, 00 zł.
 • Wymiana rynny i uszczelnianie dachu budynku szkoły – 4 000, 00 zł.

OSP ROGOŹNIK

Wspieraliśmy również OSP Rogoźnik.
W 2023 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 10 919,55 zł. a mianowicie :

 • Za kwotę 263, 00 zł. zakupiono oświetleniowe oprawy ledowe do remizy.
 • Za kwotę 8 450, 00 zł. wykonano malowanie pomieszczeń w remizie.
 • Za kwotę 700, 00 zł. zakupiono umundurowanie.
 • Za kwotę 1 506, 55 zł. wykonano naprawę kotła gazowego w remizie.

Pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota
8 241, 46 zł. / na ogrzewanie – 5 074, 47 zł. , na energie elektryczną 3 166, 99 zł. /

Z jednego pomieszczenia w budynku remizy korzysta również biblioteka publiczna.

LKS „SKAŁKA” ROGOŹNIK.

Ważna dla mieszkańców jest też idea wspierania kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Dobrze układała się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłym roku na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę 15 371,78 zł. a mianowicie :

 • Za kwotę 808, 92 zł. zakupiono środki czystości.
 • Za kwotę 553, 50 zł. pokryto koszty usługi telekomunikacyjnej PLUS INTERNET.
 • Za kwotę 956, 89 zł. pokryto koszty naprawy kosiarki STIGA .
 • Za kwotę 13 052, 47 zł. pokryto koszty energii elektrycznej i ogrzewania gazowego budynku.

        Urząd Gminy Nowy Targ przekazał w 2023 r. klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę

12 000,00 zł. na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ROGOŹNIKU.

        Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając na ten cel kwotę 1 500, 00 zł.

 

CMENTARZ KOMUNALNY W ROGOŹNIKU.

        Temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku to kolejna sprawa którą Rada Sołecka zajmowała się w minionym roku. Jak Państwo wiecie w poprzednich latach na poszerzenie cmentarza udało się zakupić 2 działki o powierzchni prawie pól hektara. ( 0,4668 ha )

Teraz kiedy zostały wykupione niezbędne pod poszerzenie cmentarza działki planowaliśmy wykonać nowe ogrodzenie całego , powiększonego już cmentarza o długości ok. 900 m . Aktualnie  stare pięćdziesięcioletnie ogrodzenie z siatki jest już bardzo skorodowane , zniszczone i nie nadaje się do jakiejkolwiek naprawy. Ogrodzenie to należy zdementować i wykonać nowe.

         Z  powodu, że na naszym cmentarzu chowani są również mieszkańcy  Starego Bystrego ( ok. 120 gospodarstw domowych ) którzy są mieszkańcami Miasta i Gminy Czarny Dunajec  w sierpniu 2023 r. zwróciliśmy się po raz trzeci do Burmistrza  Miasta  i Gminy Czarny Dunajec oraz sołtysa wsi Stare Bystre z prośbą o dofinansowanie kosztów wykonania nowego ogrodzenia cmentarza. Odpowiedź przyszła niestety po raz trzeci negatywna. W swoim piśmie pan Burmistrz napisał  „ … w projekcie budżetu  Miasta  i Gminy Czarny Dunajec na 2024 r. miejscowość Stare Bystre  nie ujęła we wniosku do budżetu zadania pn. wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Rogoźniku.” W związku z taką odpowiedzią burmistrza zwróciliśmy się końcem 2023 r. do sołtysa wsi Stare Bystre z uprzejmą prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej powodów nie udzielenia przez sołectwo Stare Bystre dofinansowania wykonania nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Rogoźniku. Do chwili obecnej pomimo pisma ponaglającego nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi. Będziemy w dalszym ciągu czynić starania o dofinansowanie tej inwestycji przez Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec. Nie może tak dalej być, że wszystkie koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego w Rogoźniku ponosi tylko Gmina Nowy Targ i sołectwo Rogoźnik.

Naszym zdaniem samorząd sołectwa Stare Bystre oraz Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec jeżeli dalej chce korzystać z tego cmentarza powinien partycypować i czuć się współodpowiedzialny za jego funkcjonowanie teraz i w przyszłości. Kosztowne inwestycje na tym cmentarzu musimy przeprowadzić wspólnie !

Liczymy, że Sołtys, Rada Sołecka Starego Bystrego i Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec podejdzie wreszcie do tego tematu poważnie. Ciągłe tłumaczenie się brakiem środków pieniężnych nie rozwiąże tego problemu !

Mimo braku partycypacji w kosztach ze strony Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Rada Sołecka wsi Rogoźnik postanowiła wykonać w tym roku ogrodzenie poszerzonego terenu cmentarza. Chcemy wykonać 350 mb. ogrodzenia panelowego. Koszt wykonania takiego ogrodzenia to ok. 85 000, 00 zł. Chcemy dzisiaj prosić Zebranie Wiejskie o wyrażenie zgody na wykonanie tej inwestycji.

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku w 2023 roku kosztowało sołectwo Rogoźnik 31 548, 77 zł.

 • Wynagrodzenie firmy „ JABŁOŃSKI „ – 26 000, 00 zł.
 • Wywóz śmieci z cmentarza to koszt 5 452,83 zł.
 • Utrzymanie bazy danych na internetowym GROBONECIE  – 95, 94 zł.

 

Dochód z tytułu opłat cmentarnych za 2023 r. wynosił 21 546, 00 zł.

W związku z powyższym na utrzymanie naszego cmentarza trzeba było dołożyć 10 002, 77 zł.

ORGANIZACJA DOŻYNEK I „ROGOŹNICKICH DNI SPORTU I ROZRYWKI”.

Co roku pod koniec sierpnia odbywają się w naszej miejscowości dwudniowe „Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ”.

       13 sierpnia w  Stadninie Koni *DWORNA* w Rogoźniku odbyły się XV Gminne Zawody Jeździeckie noszące imię ks. profesora Józefa Tischnera. Pogoda dopisała dlatego imprezę odwiedziło bardzo wielu widzów. Na terenie Stadniny koni “Dworna” w Rogoźniku swoje święto znów mieli miłośnicy i sympatycy koni.

Rozegrane zostały 4 konkursy na wysokościach: 50, 70, 80 i 100 cm.

W konkursach, które odbyły się tego dnia wzięły udział zawodnicy z 13 klubów jeździeckich oraz zawodnicy niezrzeszeni.

        Niedziela 20 sierpnia – drugi dzień IX Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki przywitała wszystkich pogodnym i słonecznym niebem.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą Mszą Świętą dożynkową w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski.

Na Jego ręce przedstawiciele Rogoźnika , Starego Bystrego złożyli wieńce dożynkowe , dary z tegorocznych plonów oraz przekazali bocheny chleba upieczonego z mąki z ostatnich zbiorów oraz miód , oscypek , owoce i wiązanki kwiatów. W ten sposób dziękowano Bogu za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku.

Starostami dożynek byli Bogusława Górz i  Józef Fudala . Po Mszy Świętej wieńce dożynkowe zostały uroczyście przeniesione na teren stadionu sportowego , gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości dożynkowych połączonych z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym.

Po przybyciu na stadion wszyscy zaproszeni gości zostali ugoszczeni obiadem oraz poczęstunkiem. Wśród gości byli m. in. :

 • Andrzej Gut Mostowy – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 • Bogusław Waksmundzki – Vicestarosta nowotarski.
 • Jan  Smarduch – Wójt Gminy Nowy Targ.
 • Stanisław Hodorowicz. 
 • Tadeusz Czepiel – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec.
 • W uroczystościach uczestniczyła również delegacja Rogoźnika z gminy Bobrowniki z Panią sołtys Pauliną Skowrońską na czele oraz starosta Rohoznika na Słowacji Pan Peter Svaral.

         Wieniec dożynkowy wykonali mieszkańcy Rogoźnika od nr.1 – 60. Szczególne podziękowania należą się Jackowi Tylce który wykonał stelaż pod wieniec dożynkowy, Annie Król , Joannie Górz, Bogusławie Górz, Pawłowi Łaba, oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w zorganizowaniu tegorocznych Dożynek i IX Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki. Pomysłodawczynią rogoźnickiego wieńca dożynkowego i osobom koordynującą była jak co roku Danusia Hajnos za co Jej serdecznie dziękuję. Dziękuje również licznym sponsorom bo bez nich ta impreza nie mogłaby się odbyć.

          Na scenie plenerowej podczas całego dnia zaprezentowali się: zespół regionalny „ MALI HORKLOWIANY “,  kapela góralska  „ PARADNICE “ z Harklowej, zespół “AHAJU FUSION BOLIWIA” ,  zespół „ JAFER “ oraz kabaret „ ŚLEBODA”  z Gliczarowa który do łez rozbawił bardzo liczną publiczność. Odbyło się również losowanie główne  loterii „ Wspieraj Rogoźnik „z którego dochód został przeznaczony na tegoroczna imprezę.

Główne nagrody które fundowali Anna i Stanisław BIELA – koza i Świnia pojechały do Starego Bystrego.

Wokół były rozstawione stoiska z smakołykami. Był grill , tradycyjne góralskie jedzenie , a do tego napoje chmielowe i dobrze zaopatrzony bufet.
          Na Rogoźnickich Dniach Sportu i Rozrywki gościła również Rogoźnicka Ochotnicza Straż Pożarna za ci im serdecznie dziękuję. Dziękuję Pani Katarzynie Rodak oraz Jej mężowi za bezpłatne użyczenie i obsługę dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci. Dziękuje Staszkowi Staszlowi za nieodpłatną pomoc w prowadzeniu imprezy w ciągu dnia oraz za nocną muzykę na zabawie tanecznej jako DJ.

         Zwieńczeniem imprezy był imponujący pokaz fajerwerków który rozświetlił rogoźnickie niebo oraz potańcówka. Tym razem bawiliśmy się do późnych godzin nocnych z zespołem SUMIGOJ oraz DJ STACHU.

          Z roku na rok Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki są coraz bardziej popularną i rozpoznawalną imprezą na Podhalu i jest znakomitą formą promocji naszej miejscowości jak również całej gminy Nowy Targ.

          Raduje się również serce , że ta piękna tradycja dożynkowa w naszej parafii Rogoźnik  trwa i jest cały czas pielęgnowana , za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje.

          Na organizację IX Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki Sołectwo Rogoźnik przeznaczyło 21 177, 00  zł., a Urząd Gminy Nowy Targ       9 000, 00 zł. Znaczne środki pozyskaliśmy z innych źródeł a mianowicie od lokalnych sponsorów , Polskich Lasów z siedzibą w Bełchatowie, Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego w Krakowie, Sołectwa Stare Bystre oraz powiatu nowotarskiego.

        W tym roku 11 i 18 sierpnia odbędą się jubileuszowe X już Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki na które już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszam.

         W pierwszą niedziele września odbyły się w Ludźmierzu Dożynki Podhalańskie.
W uroczystościach tych brała udział również delegacja Rogoźnika która przyjechała do Ludźmierza wraz z pięknie wykonanym wieńcem dożynkowym a podczas procesji z darami złożyła chleb oraz oscypek.

V ROGOŹNICKA WATRA.

     Już piąty raz w pierwszą sobotę lipca zapłonęła V Watra Rogoźnicka. Przyjemna ciepła aura, równie ciepłe spotkanie podhalańskich poetów i zaproszonych gości to już standard tych „ posiadów ”.

W „ V Rogoźnickiej Watrze ” wzięło udział ogółem blisko 50 poetów z Podhala , Spisza , Orawy ale również z Krakowa, Mysłowic, Korfantowa,  Rybnika, Libiąża, Opola a nawet ze Szczecina.

Prezentacja wierszy poszczególnych uczestników, przeplatana była wielokrotnie w tym roku muzyką. Były wiersze dojrzałe, piękne, były wesołe i smutne, gwarowe i pisane językiem literackim.
Po tej części programu rozpoczęła się długo oczekiwana, urokliwa część spotkania. Wymiana uwag, radość spotkania przy pieczonej kiełbasie na rogoźnickiej watrze.
Raduje się moje serce że „Watra Rogoźnicka” nabiera coraz większej rangi, że tylu wspaniałych gości i poetów przybywa do nas. Rogoźnik w tym dniu staje się poetycką stolicą Podhala  z czego jestem bardzo dumny!

      Patronat  honorowy V Watry Rogoźnickiej objął po raz kolejny Wójt Gminy Nowy Targ  Jan Smarduch, któremu bardzo dziękuję.

      W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim którzy pomogli mi w zorganizowaniu tego spotkania :

 • Krzysztofowi Kokotowi pomysłodawcy spotkań za pomoc organizacyjną,
 • Gminie Nowy Targ za współfinansowanie spotkania,
 • paniom z KGW w Rogoźniku za przygotowanie przepysznego poczęstunku.
 • Radzie Sołeckiej Wsi Rogoźnik i Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rogoźnik za pomoc finansową i organizacyjną.
 • Janowi Bobek ze Stadniny Koni „Dworna” w Rogoźniku za przejażdżkę po naszej miejscowości.
 • Stanisławowi Staszel za nagłośnienie tej imprezy.
 • strażakom z prezesem Adamem Pałką na czele za rozpalenie i podtrzymywanie ognia.

Na organizację V Rogoźnickiej Watry Sołectwo Rogoźnik przeznaczyło 2 000, 00 zł.,

Wydarzenie to chcemy kontynuować również i w tym roku. Niech to nasze poetyckie spotkanie będzie wielką promocją naszej miejscowości i rogoźnickiej gościnności.

MONOGRAFIA ROGOŹNIKA

      Szybkimi krokami zbliża się piękny jubileusz 800 lat Rogoźnika. Dlatego zamierzeniem moim jak i Rady Sołeckiej jest wydanie monografii naszej miejscowości opisującej długą historię naszej wsi.

Monografia Rogoźnika nigdy w historii Rogoźnika jeszcze nie powstała więc najwyższy czas to uczynić na 800 – lecie! Na Zebraniu Wiejskim w dniu 23.04.2023 r. podjęta została decyzja aby taka monografia powstała.

Napisania Monografii Rogoźnika pod roboczym tytułem „ Rogoźnik Dzieje wsi od początku osadnictwa do współczesności 1234-2024” podjęli się historycy pod przewodnictwem prof. Zdzisława Nogi z Instytutu  

Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pomocy zobowiązali się udzielić : prof. dr hab.  Stanisław Hodorowicz, dr Karol Witkowski, Dr Konrad Kołodziejczyk, dr Piotr Sadowski i dr hab. prof. Stanisława Trebunia Staszel. W tym temacie zostały spisane już stosowne umowy. Autor zobowiązuje się dostarczyć całość dzieła w terminie do dnia 20.10.2025 r.

Na ten cel będziemy starali się pozyskać zewnętrzne środki finansowe oraz niestety przeznaczyć własne sołeckie pieniądze. Jestem również przekonany, że Urząd Gminy w Nowym Targu nam w tym pomoże .

Na monografię Rogoźnika sołectwo Rogoźnik przeznaczyła w 2023 r. kwotę 12 100, 00 zł.

UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA

11 listopada zostały zorganizowane uroczystości z okazji odzyskania niepodległości które rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli. W mszy św. uczestniczyli licznie mieszkańcy parafii Rogoźnik wraz z pocztami sztandarowymi OSP i Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów przeszli w procesji pod OBELISK i DĄB PAMIĘCI poświęcony zamordowanemu w Charkowie w 1940 roku przez NKWD śp. porucznika Stanisława NENKO.

      Wraz z Radą Sołecką, strażakami naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, nauczycielami, uczniami Szkoły Podstawowej, harcerzami i zuchami złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapalili znicze pamięci. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy, modlono się za wszystkie ofiary tamtych wydarzeń. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogoźniku przedstawili krótki program artystyczny.

      Odczytałem również APEL PAMIĘCI w którym przywołałem pamięć, męstwo i męczeństwo Wielkich Polek i Polaków Naszej Ojczyzny oraz złożyliśmy hołd żołnierzom, naszym rodakom pochodzącym z Rogoźnika którzy brali udział w walkach w obronie naszej Ojczyzny.

 

KANALIZACJA SANITARNA

 

        Rok 2023 to kolejny rok poszukiwań rozwiązań i możliwości wykonania kanalizacji w naszej miejscowości. Temat ten wierzcie mi jest bardzo trudny do zrealizowania. Jak już pojawiła się zgoda i możliwość przyjęcia naszych ścieków do oczyszczalni miejskiej w Nowym Targu to pojawił się problem miejsca wpięcia kolektora sanitarnego ze zlewni Rogoźnik. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy Nowy Targ w dniu 18 stycznia 2023 r. padła propozycja aby rozważyć możliwość wpięcia zlewni Rogoźnik do istniejącej studzienki na terenie byłych Zakładów NZPS w rejonie budynku IB. Niestety prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu nie wyraził zgody na takie rozwiązanie ze względu na przepustowość istniejącego w tym rejonie kanału sanitarnego o średnicy fi 200.

        Na dzień dzisiejszy najbardziej optymalnym miejscem wpięcia pozwalającym na przyjęcie ścieków komunalnych ze zlewni Rogoźnik do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej a tym samym przyjęcia ścieków do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Targu jest wpięcie się do kanalizacji w miejscowości Ludźmierz a następnie do kolektora fi 300 na  ul. Grel w Nowym Targu.

         Rozważana jest również budowa własnej oczyszczalni ścieków. Trwały cały czas poszukiwania miejsca korzystnego umiejscowienia takiej oczyszczalni. Jeżeli pojawiło się takie miejsce pod oczyszczalnię i możliwości zakupu działek, to pojawił się również problem protestu mieszkańców albo problem terenów zalewowych uniemożliwiający usadowienie takiej oczyszczalni. Na dzień dzisiejszy rozważana jest lokalizacja oczyszczalni ścieków za  mostem na potoku Wielki Rogoźnik. Są to tereny pozwalające na lokalizację takiej oczyszczalni. Cały czas trwają rozmowy na temat możliwości zakupu terenów pod tą inwestycję. Nie wiem czy lokalizacja oczyszczalni w tym miejscu spełni oczekiwania okolicznych mieszkańców. Jak do tej pory jakiekolwiek sprzeciwy czy protesty nie pojawiły się.

Gdyby ten wariant wchodził ostatecznie w rachubę  konieczne będzie również podjęcie rozmów z władzami Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec na temat wspólnej realizacji inwestycji z miejscowością Stare Bystre. Mieszkańcy Rogoźnika sami nie udźwigną kosztów oczyszczania ścieków.

Wszyscy wiemy, że kanalizacja w naszej miejscowości jest niezbędna i konieczna . Jestem przekonany, że już wkrótce zostaną podjęte decyzję co do realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia. Wierzę również ,że zostaną wypracowane takie rozwiązania z których będziemy zadowoleni.

 

WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH KOŁO BIEDRONKI.

 

       W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców w czerwcu 2023 r. zwróciłem się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z uprzejmą prośbą o utworzenie i realizację przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 957  ( w km. 61+ 700.00 ) w miejscowości Rogoźnik przy ul. Za Torem 1, przy oddanym do użytku centrum handlowym.

       Brak pasów na jezdni w tym miejscu stwarza ogromne zagrożenie, szczególnie dla dzieci i innych pieszych chodzących po zakupy. Ulica jest bardzo ruchliwa a samochody nierzadko jeżdżą z nadmierną prędkością.

20 lipca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie udzielił odpowiedzi w tym temacie.

… „ Wykonanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej wymaga:

 • wykazania zasadności wykonania przejścia na podstawie pomiarów natężenia ruchu

              pieszego, wykonanych w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.

 • zapewnienia minimalnej wymaganej widoczności na zatrzymanie przed przejściem, określonej przepisami.
 • odcinków chodników po obu stronach drogi umożliwiających pieszym bezpieczne dojście co najmniej do lokalizacji przejścia, wraz z obniżeniami krawężników.
 • wykonanie odpowiedniego oświetlenia lokalizacji przejścia umożliwiającego bezpieczne korzystanie z przejścia również po zmroku.

Droga wojewódzka nr 957 w rejonie sklepu ,,Biedronka” w Rogoźniku przebiega po odcinku prostym o bardzo dobrej widoczności. Droga w tym miejscu jest nieoświetlona. Chodnik przebiegający w stronę centrum Rogoźnika znajduje się tylko po północnej stronie. W związku z tym ewentualne wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych wymagałoby budowy oświetlenia dedykowanego i oświetlenia odcinków przejściowych zgodnie z wytycznymi ZDW oraz budowy chodnika po południowej stronie przynajmniej pomiędzy lokalizacją przejścia przy DW 957 a przebiegającą równolegle drogą gminną.”.

        Rada Sołecka zdecydowała w tym temacie, że bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą priorytetową , dlatego postanowiła zlecić opracowanie projektu wykonania tego zadania.

 

        Podsumowując miniony rok 2023 dziękuję wszystkim za współpracę, pomoc i wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju naszej miejscowości.
        Dziękuję Wójtowi Gminy Nowy Targ P. Janowi Smarduchowi oraz jego zastępcy p. Wiesławowi Parzygnatowi za wspieranie moich działań dotyczących spraw mieszkańców Rogoźnika.

Na osobną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z Radą Sołecką za co serdecznie dziękuje.
        Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za miłą i owocną współpracę .
Słowa podziękowania należą się również druhom naszej OSP z prezesem Adamem Pałką na czele. Zawsze można było liczyć na jakąkolwiek pomoc naszych strażaków.

         Dziękuje pani Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Monice Pacyga oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Rogoźniku za owocną i bardzo dobrą współpracę. W sposób szczególny chciałem podziękować Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku za wspaniałe przygotowanie Świątecznych Posiadów które odbyły się 07.01.2024 r. Dziękuję za poświęcony czas, zmysł organizacyjny i za gościnne okazałe przyjęcie. Wszyscy doceniamy Wasz trud i zaangażowanie, a efekt przerósł nasze wspólne oczekiwania. Szczególne podziękowania i słowa wdzięczności należą się pani Sarze Niemiec za ogromne zaangażowanie w należyte przygotowanie Świątecznych Posiadów. Mam wielką nadzieję, że za rok odbędzie się kolejna tego typu impreza.

        Dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku. Nasze panie zawsze aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym naszej wsi i gminy.
        Dziękuję sportowcom z LZS „Skałka” za pomoc , osiągnięte wyniki i godne reprezentowanie naszej miejscowości .
        Dziękuję również naszemu proboszczowi ks. Andrzejowi Bukalskiemu za duchowe wspieranie naszych zadań jak również za przekazywanie podczas mszy ogłoszeń i informacji dla mieszkańców Rogoźnika.
        Dziękuję radnemu Markowi Sprochowi za wspieranie moich działań w Radzie Gminy Nowy Targ.
        Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Rogoźnika za życzliwe jak również i krytyczne uwagi.
         

        Sołtys oraz Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób oraz przedsiębiorców wspierających nasze działania w sposób finansowy .

Dziękuje za uwagę.

 

Kazimierz Zubek
Sołtys Rogoźnika

Rogoźnik 21.04.2024 r.