Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik

Historia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik

Nasz wielki Polak, Papież Jan Paweł II powiedział słowa, które pozwolę sobie przytoczyć: 
„ Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza miejsce na rzeczy stare uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków ”.
Słowa te stały się inspiracją do założenia i działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik.
Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 07 sierpnia 2011 r. w remizie OSP w Rogoźniku.
Uczestniczyło w nim 22 członków założycieli, pośród których obecni byli m.in. sołtys Rogoźnika P. Kazimierz Zubek , radny gminy Nowy Targ P. Adam Hajnos , członkowie Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik , dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku P. Grażyna Hlawacz -Lisiecka , naczelnik OSP Rogoźnik P. Stanisław Kwak.
Celem powstałego Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności i rozwoju wsi, poprzez wykonywanie zadań m.in. w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, rozwoju edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Głównym mottem Stowarzyszenia jest wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców Rogoźnika. Chcemy zaprezentować wszystkie walory naszego Sołectwa. Chcemy chwalić się inicjatywami , imprezami , ważnymi wydarzeniami , poznawać historię naszej miejscowości , kulturę, dziedzictwo narodowe i dorobek kilku pokoleń naszych mieszkańców.
Pragniemy pokazywać, że mieszkamy w pięknej i aktywnej wsi !
Dzięki Stowarzyszeniu mówimy wszyscy jednym głosem w sprawach ważnych dla wsi. Reprezentujemy mieszkańców naszego Sołectwa bez względu na status społeczny.
Chcemy rozwijać naszą małą ojczyznę , poprzez pozyskiwanie środków unijnych jak i krajowych.
Chcemy promować piękną i różnorodną biologicznie naszą wieś.
Integrujemy się organizując dożynki oraz inne imprezy kulturalne.

Powstałe Stowarzyszenie zostało w dniu 04.10.2011 r. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000397842.
Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został Kazimierz Zubek. W skład zarządu weszli : Adam Hajnos – Wiceprezes , Janina Zabawa – skarbnik , Grażyna Hlawacz – Lisiecka – sekretarz , Stanisław Kwak , Maria Kopeć i Piotr Tylka.
W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia weszli : Aniela Holewa – przewodnicząca , Marian Murzydło – wiceprzewodniczący i Marek Bukowski.

Czym się zajmowaliśmy na przestrzeni tych 8 lat ?
1./ Na początku swojej działalności skierowaliśmy 3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
a./ Pierwszy na kwotę 21 120 zł. na projekt „Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe w Rogoźniku – organizacja dożynek połączonych z VII Zawodami Jeździeckimi im. ks. Tischnera.
b./ Drugi projekt na kwotę 27.300 zł. skierowaliśmy na konserwacje kapliczki p.w Najświętszego Serca Pana Jezusowego i Najświętszej Marii Panny Królowej Świata.
c./ Trzeci projekt na kwotę 12 048 zł. na Kultywowanie góralskiej tradycji – zakup instrumentów muzycznych dla zespołu regionalnego „Skałka” działającego przy Szkole Podstawowej.
Z przykrością musimy stwierdzić , że na żadne z tych wniosków nie otrzymaliśmy dotacji.
2./ Od początku swojej działalności Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik jest głównym współorganizatorem Dożynek i Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks .Prof. Józefa Tischnera a od roku 2015 Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki.
Corocznie w latach 2013 – 2019 kierowaliśmy wnioski do Urzędu Gminy Nowy Targ na dofinansowanie tych imprez. Ogółem otrzymaliśmy na ten cel 46 200,00 zł.
3./ W 2016 r. skierowaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie Dożynek . Otrzymaliśmy kwotę 3 000 zł.
4./ W 2018 i 2019 r. skierowaliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „MECENAT MAŁOPOLSKI” o dofinansowanie kwotą 12 500 zł. zorganizowania dożynek i V Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki . W 2018 r. otrzymaliśmy odpowiedz negatywną a w tym roku czekamy na rozstrzygnięcie naszego wniosku które będzie w lipcu br..
5./ W 2014 r. skierowaliśmy prośbę do Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago o dofinansowanie nagłośnienia stadionu sportowego. Otrzymaliśmy na ten cel 4000 dol. amerykańskich. Został wówczas zakupiony sprzęt nagłośnieniowy całego stadionu sportowego w Rogoźniku.
6./ W 2018 r. skierowaliśmy poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wniosek o zorganizowanie warsztatów i szkoleń , prezentacji z degustacją oraz opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji Light .
Na ten projekt otrzymaliśmy dotację w kwocie 50 000 zł. Stosowną umowę podpisaliśmy w Krakowie w dniu 28.12.2018 r.
7./ W tym roku skierowaliśmy poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale projekt do Urzędu Marszałkowskiego pod nazwa : Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Rogoźnik poprzez renowację kapliczki przydrożnej z pocz. XX w. oraz opracowanie dokumentacji historycznej obiektów kultury materialnej oraz historii niematerialnej. Tym projektem staramy się o dotację w kwocie 50 000 zł.
Projekt ten nie został jeszcze rozstrzygnięty ale jest duże prawdopodobieństwo , że na ten projekt otrzymamy dotację w kwocie 50 000 .
Jeżeli wszystko skończy się pomyślnie to kapliczka p. w Najświętszego Serca Pana Jezusowego i Najświętszej Marii Panny Królowej Świata która znajduje się na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego zostanie pod nadzorem konserwatorów zabytków kompleksowo i starannie odrestaurowana.
Od dłuższego okresu czasu jest zamysł , aby została opracowana i wydana Monografia Wsi Rogoźnik , wydawnictwo książkowe opisujące historie naszej pięknej miejscowości. Część tych pieniędzy zostałaby poświęcona na poszukiwania historycznej dokumentacji Rogoźnika we wszelakich archiwach państwowych i kościelnych.

Dnia 19 maja 2019 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik powołało nowy zarząd w skład którego weszli:

Kazimierza Zubek – Prezes
Danuta Hajnos – Wiceprezes
Janina Zabawa – skarbnik
Marek Sproch – sekretarz
Maria Kopeć – członek
Jan Franciszek Bobek – członek
Adam Kazimierz Pałka – członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia nie uległa zmianie i pozostała w tym samym składzie:

Aniela Holewa – przewodnicząca , Marian Murzydło – wiceprzewodniczący i Marek Bukowski.

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik liczy 28 członków i mamy nadzieję , że stan liczebny naszego stowarzyszenia będzie się stale powiększał.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik od 19 maja 2019 r. jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Podhale – Spisz” .

Adres Stowarzyszenia: Rogoźnik 69 , 34- 471 Ludźmierz, gmina Nowy Targ , województwo Małopolskie.
NR. KRS: 0000397842.
REGON: 122427818
NIP: 7352854437
KONTO BANKOWE: Bank Ochrony Środowiska Nowy Targ
Numer konta: 46 1540 1115 2043 6052 3295 0001
E- mail: kazimierz.zubek@interia.pl
Telefon: ( 18 ) 26 555 71 Prezes

Kazimierz Zubek
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

1./ Prezes – Kazimierz Zubek
Tel.: (18) 26 555 71 
e- mail: kazimierz.zubek@interia.pl

2./ Wiceprezes – Danuta Hajnos
3./ Skarbnik -Janina Zabawa
4./ Sekretarz – Marek Sproch
5./ Czlonek – Adam Pałka
6./ Czlonek – Maria Kopeć
7./ Członek – Jan Bobek

KOMISJA REWIZYJNA:

1./ Przewodnicząca – Aniela Holewa
2./ Wiceprzewodniczący – Marian Murzydło
3./ Członek – Marek Bukowski

Statut Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: “Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik” – zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Szkole Podstawowej w Rogoźniku. Adres : Rogoźnik 69 , 34-471 Ludźmierz.
§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5.Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
6.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Wsi Rogoźnik oraz rozwoju Rogoźnika , w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8) wspieranie inicjatyw religijnych,
9) wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10)wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
11)upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
12)wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
14)wspieranie ratownictwa i ochrony ludności;
15)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16)pozyskiwanie środków unijnych i krajowych na rozwój wsi Rogoźnik,
17)upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
18)organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
19) promowanie wsi Rogoźnik oraz jej mieszkańców, promowanie historii wioski i jej dziedzictwa kulturowego poprzez organizacje festynów, wydawanie folderów, książek organizowanie sympozjów naukowych, promowanie regionalnych produktów żywnościowych,
20) podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki wioski ,
§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową ;
3) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
5) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;
6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
7) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
9) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
10)prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 9
1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§ 10
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 11
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków, jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.
§ 14
1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Wsi Rogoźnik , której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 15
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 16
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4 -letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.
§ 18
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie
posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie
niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
§ 20
1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.
Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§ 21
1. Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa, Wiceprezesa , Sekretarza, Skarbnika i 3 Członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Wybranie do składu Zarządu osoby wbrew postanowieniu ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Zarządu, którego okoliczność ta dotyczy.
§ 22
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
g) uchwalanie regulaminu Biura.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
§ 24
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalności,
g) dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 26
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c).
§ 27
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.
§ 28
Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy łącznie działających dwóch spośród następujących: Prezesa i Wiceprezesa, Prezesa i innego członka zarządu, Wiceprezesa i innego członka zarządu.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 29
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
§ 30
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy
Nowy Targ .

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik w dniu 07.08. 2011r. w Rogoźniku 

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK WSPÓŁORGANIZUJE . . . .

ZREALIZOWANE
PRZEZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK PROGRAMY

Realizacja programu " Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Rogoźnik poprzez renowację kapliczki przydrożnej z początku XX w. "
Umowa nr.01356-6935-UM0611113/19 z dn.28 listopada 2019 r.

Kapliczka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny Królowej Świata (Różańcowej) z 1932 roku posadowiona w miejscowości Rogoźnik otrzymała nowy blask , została całkowicie odremontowana.
Wykonanie pełnej konserwacji i remontu tej kapliczki odbyło się dzięki programowi zrealizowanemu przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik pod nazwą „Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Rogoźnik poprzez renowacje kapliczki przydrożnej z początku XX w. oraz opracowanie dokumentacji historycznej obiektów kultury materialnej oraz historii niematerialnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 01356-6935-UM0611113/19 z dnia 28 listopada 2019 roku zawartą z Województwem Małopolskim.
Zabytkowe kapliczki stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także są świadectwem odwiecznej religijności mieszkańców naszej miejscowości.

Kapliczka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Matki Bożej Królowej Świata zlokalizowana jest na granicy wsi Rogoźnik oraz wsi Stare Bystre, usytuowana frontem na południe. Obiekt jest niewielkich rozmiarów (podstawa ma około 1.2m x 1.2m, wysokość około 3.5m) słupową kapliczką murowaną z kamienia łamanego tzw. fliszu karpackiego spajanego zaprawą wapienną. Od strony południowej znajdują się jedna nad drugą dwie wnęki. W dolnej wnęce, większej znajduje się figura Pana Jezusa z Najświętszym Sercem. W górnej, znacznie mniejszej figura Matki Bożej Królowej Świata. Całość nakryta jest ,,siodłowym” krytym miedzią dachem. Blacha miedziana mocowana do odeskowania za pomocą ,,żabek” i gwoździ miedzianych. Pomiędzy dachem a ścianami drewniana, niewielkiej szerokości drewniana podsiubitka, wykonana z drewna świerkowego, malowanego farbą olejną w kolorze ciemnobrązowym. Poniżej dachu od strony frontowej ozdobny element drewniany wycinany w mocno wygięte fale. Pierwotnie murowana część kapliczki była nieotynkowana. Obecnie całość pokryta jest tynkiem cementowo – wapiennym, w którym wyodrębniono cokół oraz wyżej ustawione horyzontalnie trzy wnęki, wokół których dla wprowadzenia różnicy w fakturze wykonano tynk tzw. baranek. Cokół pomalowano ciemniejszą, szarą farbą. Baranek wokół białych nisz jaśniejszą. W wyniku prac konserwatorskich tynkom z lat 70 XX w. przywrócono pierwotny jasnokremowy kolor. W partii cokołowej umieszczono w istniejącej płycinie czarną, granitową płytę z inskrypcją ,,Jezu Ufam Tobie – 1932 r”.

We wnękach znajdują się dwie rzeźby przedstawiające Najświętsze Serce Pana Jezusa oraz Matkę Boską Królową Świata. Obie rzeźby wykonano w drobno porowatym wapieniu pińczowskim. Pod względem formy oraz biegłości warsztatowej oba przedstawienia reprezentują wysoki poziom artystyczny daleki od rzeźby ludowej. Stąd należy przypuszczać, że zostały wykonane w rejonie występowania tego kamienia tj. na terenie Kielecczyzny. Oba przedstawienia ujęte są w klasycznej pozie oraz kolorystyce.
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa wywodzi się z czasów średniowiecznych. Początkowo miał charakter prywatny. Z biegiem czasu ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowieczna łączyła kult Serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do rany boku Pana Jezusa. Zakonem, który najwcześniej czcił ranę i Serce Pana Jezusa byli Dominikanie. Miesiącem poświęconym Sercu Pana Jezusa jest miesiąc czerwiec, a szczególnie pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa znak miłości Boga ku ludziom. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa ma uwrażliwić wiernych na grzech i mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z grzechem oraz do wynagradzania za tych, którzy najbardziej ranią Boże Serce.
Stan zachowania murowanego słupa przed konserwacją był dostateczny. Pod wpływem działania warunków atmosferycznych złuszczeniu uległy wielokrotne warstwy farb (wapienne i emulsyjne), którymi została pomalowana fasada. Odspojeniu uległy również nieliczne fragmenty tynku. Część blachy miedzianej w wyniku prawdopodobnie ścięcia drzewa rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie została powyginana na rąbkach i rozszczelniona. Wypadnięciu w wyniku pracy blachy miedzianej pod naporem wiatru uległy gwoździe mocujące, ozdobny element drewniany do podsiubitek oraz deseczki podsiubitek. W partii przyziemia widoczne liczne niewielkie ubytki zaprawy cementowej, szczególnie od strony ulicy powstałe prawdopodobnie w wyniku układania chodnika z kostki cementowej.
Figury przedstawiające Najświętsze Serce Pana Jezusa oraz Matkę Bożą Królową Świata pokryte były wieloma warstwami farby olejnej łuszczącej się pod wpływem przenikającej do kamienia wody. Pod warstwą farby widoczne są uzupełnienia wykonane z gipsu. Stan techniczny samego kamienia jest dobry. Farby olejne uszczelniły kamień i doprowadziły do znacznego ograniczenia wymiany gazowej, niemniej jednak obie rzeźby znajdują się w niszach, co znacznie ogranicza przenikanie wody do wnętrza kamienia.
Wygląd estetyczny obiektów był zły. Wielokrotne malowanie figur farbą olejną wykonane bez usunięcia lub przynajmniej wyrównania warstwy poprzedniej wpłynęło na zatracenie czytelności i wyrazistości formy rzeźbiarskiej. Obiekt sprawia wrażenie odlewu gipsowego, a nie rzeźby wykonanej w kamieniu. Ponadto ostatnia warstwa polichromii została wykonana na niskim poziomie artystycznym nie odpowiadającym poziomowi wykonania rzeźbiarskiego.
Głównym zadaniem konserwatorskim było usunięcie wtórnych warstw malarskich oraz przywrócenie pierwotnego wyglądu estetycznego rzeźb na podstawie zachowanych świadków polichromii lub analogii ikonograficznych.
Prace konserwatorskie wykonane przy Figurze Najświętszego Serca Jezusa oraz Matki Bożej Królowej Świata
1. Demontaż figur.
2. Usunięcie mechaniczne wtórnych, niespoistych warstw olejnych. W celu zachowania nieuszkodzonej rzeźbiarskiej warstwy autorskiej dobrze przylegające warstwy olejne usunięto w sposób chemiczny przy użyciu preparatu firmy Scansol, który wielokrotnie nakładano na powierzchnię rzeźb i usuwano wraz z rozmiękczonymi warstwami. Powierzchnię kamienia neutralizowano acetonem. Pod warstwą farby stwierdzono pozostałości pudrującej się zaprawy przypuszczalnie kredowej mającej na celu wyrównanie porów i drobnych ubytków kamienia (występowanie warstwy zaprawy jako pierwszej na kamieniu świadczy o pierwotnym pokryciu jej warstwą polichromii). Podczas prac konserwatorskich stwierdzono świadki warstwy pierwotnej, olejnej kolorystycznie odpowiadającej przedstawieniom ikonograficznym.
3. Podczas wcześniejszych napraw uzupełniono ubytki formy rzeźbiarskiej i wyrównano partie karnacji przy użyciu gipsu. Ze względu na fakt, że w przeciwieństwie do farb olejnych farby KEIM Restauro-Lasur są paroprzepuszczalne, a gips higroskopijny uzupełnienia te zostały usunięte w sposób mechaniczny i ponownie wykonane w masie sztucznego kamienia, którego paroprzepuszczalność jest porównywalna do parametrów wapienia pińczowskiego.
4. Kamień wzmocniono strukturalnie preparatem krzemoorganicznym o nazwie Steinfestiger 100 i 300 firmy Remmers. Po zachowaniu przerwy technologicznej mającej na celu konsolidację impregnatu oraz kamienia przystąpiono do dalszych prac konserwatorskich.
5. Wykonano uzupełnienia formy rzeźbiarskiej z masy sztucznego kamienia (partie fałdów szat, karnacji – dłonie oraz krzyżyka). Następnie opracowano powierzchnie w nawiązaniu do struktury oryginalnego kamienia, na którym widoczne w niektórych partiach są ślady po dłutach kamieniarskich.
6. Po konsolidacji uzupełnień wykonano warstwę malarską przy użyciu farb KEIM Restauro-Lasur. Powierzchnię barwną każdej partii wykonano w kilku odcieniach uzyskując w ten sposób wzmocnienie przestrzennego efektu rzeźbiarskiego.
7. W partiach lamówek szat, oraz promieni Najświętszego Serca dla wzmocnienia efektu estetycznego wykonano złocenia. Na kamień naniesiono mikstion trzygodzinny, a po uzyskaniu lepkości umożliwiającej nanoszenie płatków wykonano złocenie. Złocenie zabezpieczono Caponlakiem.
8. W celu zabezpieczenia rzeźb przed wnikaniem wody opadowej wykonano hydrofobizację obiektu.
9. Po zakończeniu prac konserwatorskich rzeźby osadzono we wnękach kapliczki.
Prace konserwatorskie wykonane przy murowanym słupie kapliczki.
1. Usunięto wtórne, łuszczące się warstwy farby elewacyjnej metodą strumieniowo ścierną.
2. Podklejono odspojone fragmenty tynku żywicą epoksydową Epidian 5.
3. Wykonano zabezpieczenia uskoków tynku przed wnikaniem wody.
4. W celu poprawy estetyki kapliczki oraz zachowania w czystości partii zwyczajowo zdobionych kwiatami wykonano montaż płyt granitowych we wnękach.
5. Wykonano projekt literniczy tablicy inskrypcyjnej zawierający wezwanie ,,Jezu Ufam Tobie” oraz datę 1932r. Datę powstania kapliczki ustalono na podstawie źródeł archiwalnych. Do wykonania tablicy wybrano czarny granit. Kolor kamienia odznacza się na szarym tle cokołu i stanowi zamknięcie kompozycji. Inskrypcje na tablicy wykonano przez piaskowanie, a litery pomalowano przy użyciu Caponlaku i miki w kolorze złota. Czynność powtórzono dwa razy, aż uzyskano pełne krycie farby. Tablice zamontowano w istniejącej wnęce na kleju firmy Tytan.
6. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego polegający na ponownym zakuciu ,,żabek”, wyprostowaniu felców, dobiciu wyciągniętych przez pracę blach miedzianych gwoździ.
7. Ustabilizowano obluzowane deseczki podsiubitek oraz pomalowano je wraz z ,,falistym” drewnianym elementem zdobniczym farbą olejną na kolor brązowy identyczny z istniejącym.
8. Zamontowano ozdobny element metalowy zabezpieczający rzeźbę Chrystusa przed przypadkowym wyciągnięciem jej z wnęki. Element zabezpieczono przed korozją dwukrotną warstwa farby chlorokauczukowej.

 

Realizacja programu " ZORGANIZOWANIE WARSZTATÓW , SZKOLEŃ I OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W WERSJI LIGHT".
Umowa nr. 00978-6935-UM0610869/18 z dn. 28 grudnia 2018 r.