Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

3.Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczenie finansowe środkow za 2008 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości
Rogoźnik
oraz rozliczenie finansowe
za 2008 r.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik Rada Sołecka realizowała swoje zadania i pracowała w następującym składzie:
Kazimierz Zubek –sołtys
Piotr Tylka ,
Stanisław Kieta ,
Tadeusz Panek ,
Jan Szostak
Marek Bukowski .

Rada Sołecka w minionym roku współpracowała ze wszystkimi podmiotami samorządu lokalnego oraz organizacjami działającymi we wsi: Starostwem nowotarskim , Urzędem Gminy w Nowym Targu , Szkołą Podstawową , Radną – P. Janiną Zabawa , OSP , LZS „Skałka” , parafią reprezentowaną przez Ks. Andrzeja Bukalskiego.
W poniżej przedstawionym sprawozdaniu z działalności Rady Sołeckiej m. Rogoźnik uwzględniliśmy najważniejsze przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane lub próbowaliśmy zrealizować w minionym roku tj. 2008 do dzisiejszego zebrania. Był to okres realizacji wielu zadań , które z pewnością wpłynęły lub wpłyną w najbliższym czasie na poprawę warunków życia mieszkańców.

Bardzo wiele uwagi poświęciliśmy sprawie boiska sportowego . W tej sprawie dnia 12 lutego 2008 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła uchwałę w sprawie wykupu na własność Gminy 6 działek ewidencyjnych położonych na terenie wsi Rogoźnik z przeznaczeniem pod boisko sportowe. Aktualnie zostało już wykupionych 5 działek o łącznej powierzchni 1,1928 ha.
Do wykupu pozostała jeszcze jedna działka o nr. 346/2 o pow.0,1331 ha. , która jest w trakcie regulacji własności. Jednakże po uregulowaniu własności tej działki istnieje wola jej sprzedaży pod boisko sportowe. Pomimo tego , że w. w działka jest jeszcze nie zakupiona to istnieje możliwość rozpoczęcia robót ziemnych na gruntach już wykupionych.
W tym roku planowane jest rozpoczęcie robót ziemnych , tak ażeby w niedługim czasie boisko sportowe mogło powstać. Zakres robót w tym roku uzależniony jest od pozyskania na ten cel środków finansowych. Zwracam się w tym miejscu do P. Wójta Gminy Nowy Targ o poparcie finansowe tej inwestycji.

Bardzo ważnym tematem dla mieszkańców Rogoźnika zwłaszcza mieszkańców ul. Za Torem jest planowana budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej.
Po bardzo wielu uzgodnieniach w dniu 11 sierpnia 2008 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr.957 od granicy ze Sterem Bystrem do Betoniarni w miejscowości Rogoźnik.
Więcej na temat rozpoczęcia budowy tego chodnika poinformuje P. Wójt.
asfaltowanie
W zeszłym roku kontynuowane było asfaltowanie drogi gminnej przez wieś. Dnia 16.06.2008 r .położono odcinek nowego dywanika asfaltowego .
Powyższe prace wykonała firma „DROGBUD” z Zawoji. W tym roku planowane jest dalsze położenie asfaltu do kapliczki koło Państwa Bieniasów.

asfaltowanie

W dniu 8 maja 2008 r. w miejscowości Rogoźnik odbyła się po raz pierwszy akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych. Akcja miała na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych. Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości i likwidacja części dzikich wysypisk śmieci.
Odpady wielkogabarytowe odbierane były nieodpłatnie od mieszkańców przez specjalistyczną firmę. W miejscowości Rogoźnik zebrano ogółem jeden kontener odpadów wielkogabarytowych.
W tym roku już na wiosnę podobna akcja będzie powtórzona. Zwracam się zatem z apelem o pozbywanie się tych niepotrzebnych odpadów.
odpady wielkogabarytowe

24 maja 2008 r. wyremontowano 3 przystanki autobusowe przy drodze gminnej przez wieś. Powyższe przystanki były bardzo zdewastowane i wymagały natychmiastowego remontu. Nawiązałem kontakt z Prezesem firmy „Blachotrapez” z Ponic , która to remontu przystanków dokonała w zamian za umieszczenie swojej reklamy na tych przystankach.
Estetyka wsi świadczy o mieszkańcach , dlatego reagujmy na wszelkie próby dewastacji tych przystanków oraz innego mienia publicznego.
remont przystanków

W 2007 r. Rada Sołecka wystąpiła pisemnie do Wójta Gminy Nowy Targ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z terenu cmentarza komunalnego w Rogoźniku. Wniosek dotyczył wycięcia 15 sztuk drzew . Przyczyną wycięcia w. w drzew było duże prawdopodobieństwo uszkodzenia grobowców , nagrobków przez powalane przez wiatr drzewa. Stosowną decyzję o zezwoleniu na wycięcie 12 drzew na cmentarzu otrzymano od Starosty nowotarskiego w dniu 23 listopad 2007 r. Wycinka taka została przeprowadzona w zeszłym roku . Następnie dnia 24 kwietnia 2008 r. posadzono na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku 34 świerki ozdobne , a jesienią dalsze 44 szt. takich drzewek. W całości koszt zakupu drzewek na cmentarz pokrył Urząd Gminy w Nowym Targu (3510,02 zł.)
Jesienią odremontowano również znajdujący się na cmentarzu krzyż.
Po wykonaniu tych prac poprawiła się znacznie estetyka cmentarza.
sadzenie drzewek na cmentarzu
odwodnienie drogi
Od dłuższego okresu czasu w okresie zimowym przejazd drogą gminną
w okolicy zabudowań nr. 97 w Rogoźniku był bardzo utrudniony. Brak odwodnienia drogi w tym miejscu powodowało wylewanie się wody na drogę , zamarzanie i tworzenie się niebezpiecznych lodowych kolein. Na początku października wykonane zostały prace odwadniające drogę w tym miejscu .Wzdłuż drogi na długości 15 m. położono korytka , założono studzienkę oraz udrożniono przepływ wody przez przepust pod drogą. Powyższe roboty zostały pokryte ze środków Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik , oraz częściowo dofinansowane przez P. Kwaków zam. Rogoźnik 97 kwotą 400 zł..
Mamy nadzieje , że droga w tym miejscu będzie teraz bezpieczniejsza.

Dnia 24 sierpnia odbyły się w naszej miejscowości dożynki parafialne połączone z II Gminnymi Zawodami Jeździeckimi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera. Po raz pierwszy obie te uroczystości zostały połączone , aby jeszcze bardziej promować naszą miejscowość i walory naszego regionu.
O godz.10.30 odbyła się Msza Święta , podczas której mieszkańcy wsi w podziękowaniu Bogu za swoje zbiory złożyli na ołtarzu własnoręcznie wykonany wieniec dożynkowy. W tym tu miejscu pragnę podziękować wszystkim którzy przyczynili się w zorganizowaniu dożynek a w szczególności mieszkańcom Rogoźnika od nr.1 do 60 za wykonanie przepięknego wieńca.
Następnie o godz.13.30 odbyły się zawody w skokach przez przeszkody. W zawodach tych wystartowało aż 38 zawodników , w tym również zawodnicy ze Słowacji.
Zawodom towarzyszył festyn podczas którego wystąpiły 4 zespoły góralskie oraz występ grupy kaskaderskiej „ Przedświt”. W trakcie trwania zawodów i występów do skosztowania były pyszne potrawy i napoje przygotowane przez mieszkańców Rogoźnika , którzy w tym roku byli bardzo zaangażowani w organizację całej imprezy. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. Szczególne podziękowania należą się tutaj „Stadninie Dworna „ z jej właścicielem Jasiem Bobkiem na czele , wszystkim naszym strażakom oraz Komitetowi Rodzicielskiemu ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Dziękujemy również wszystkim sponsorom , bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. Bardzo liczymy na Nich również w tym roku.
Ostatnią atrakcją była zabawa przy ognisku i muzyce do późnych godzin nocnych.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą imprezą jestem przekonany , że taka impreza jest w naszej miejscowości potrzebna i dlatego w tym roku podobna impreza a może jeszcze większa odbędzie się dnia 23 sierpnia na którą już teraz serdecznie zapraszamy.
Przy tej okazji przypominam , że zgodnie z decyzją mieszkańców podjętą na Zebraniu Wiejskim w dniu 24.02.2008 r. wieniec dożynkowy w tym roku wykonają mieszkańcy Rogoźnika od nr. 61 do 120. Serdecznie ich o to proszę.

W dniu 06 sierpnia zeszłego roku zwróciłem się pisemnie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przeprowadzenie regulacji płynącego przez naszą miejscowość potoku oraz podjęcie wszelkich czynności celem odnowienia i zabezpieczenia jego brzegów. W chwili obecnej potok ten na wskutek wieloletnich zaniedbań ze strony Zarządu Gospodarki Wodnej stanowi poważne zagrożenie dla życia i mienia niektórych mieszkańców naszej wsi. Brzegi potoku Rogoźnik z roku na rok są w coraz gorszym stanie. Brak regulacji sprawia , że woda wyrządza kolejne bardzo liczne szkody mieszkańcom.
Na moje pismo dnia 22 września P. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił stosownej odpowiedzi w którym czytamy m.in.
…” koryto potoku Rogoźnik utrzymuje się w dobrym stanie technicznym i nie wymaga większych robót utrzymaniowych.Widzimy jedynie potrzebę wykonania lokalnych ubezpieczeń brzegowych , co jednak nie wpłynie na ograniczenie możliwości wystąpienia wody z koryta potoku. Zadania te będą mogły być jednak podjęte po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.” Jak zwykle według odpowiedzialnych służb zawsze wszystko jest w należytym porządku.
zabezpieczenie brzegów
Aby dokonać koniecznych doraźnych zabezpieczeń najgroźniej-
jszych miejsc brzegowych potoku Rogoźnik poprzez umocniania m. in. głazami kamiennymi dnia 22 września zwróciłem się pisemnie do P. Wójta Gminy Nowy Targ . Efektem było dostarczenie przez Urząd Gminy w Nowym Targu czterech samochodów z grubym kamieniem z Klikuszowej i ułożenie go w dwóch najgroźniejszych miejscach brzegowych tj. koło zabudowań Rogoźnik 3a oraz 19.
Temat ten będzie z mojej strony jednak dalej drążony, aby jakiekolwiek prace w tym temacie były wykonywane. Proszę rownież Pana Wójta o poparcie tej sprawy i interwencje w RZGW Kraków.

W dniu 28.02.2008 r. po mojej interwencji Urząd Gminy w Nowym Targu zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o wykonanie pasa lewo skrętu w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną / na dole Rogoźnika/. Pan Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich udzielił odpowiedzi , że dokumentacja modernizacji drogi wojewódzkiej nr.957 od Białki do Nowego Targu – etap I jest już wykonana , dokumentacja projektowa zatwierdzona , przetarg rozstrzygnięty i umowa z wykonawcą podpisana. Dlatego poszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie pasa dla lewo skrętu w ramach rozpoczętej inwestycji nie jest możliwe. Zgodnie z dokumentacją projektową na przedmiotowym skrzyżowaniu wykonana zostanie korekta wysokościowa wlotu podporządkowanego i korekta wyłukowienia. Wykonane zostanie przejście dla pieszych i wybudowane odcinki chodników w obrębie skrzyżowania oraz poprawione odwodnienie korpusu drogowego.

W zeszłym roku wykonano projekt oświetlenia ulicznego drogi od kościoła do drogi gminnej „ pod torami”. W tym roku zostanie wykonane oświetlenie uliczne tego odcinka.
Rada Sołecka wnioskowała również o dokończenie wykonania oświetlenia ulicznego koło „Wapiennika” oraz na drodze gminnej popod tory od P. Kwaka „Symcyka” do P. Tylki Kazimierza. Wykonanie tych prac w latach następnych.

W roku 2008 kosztem 18.466 zł. wykonano malowanie dachu remizy OSP oraz dofinansowano zakup mundurów w kwocie 2000,00 zl.
W zeszłym roku Rada Sołecka wraz z zarządem OSP Rogoźnik przy pełnym poparciu Wójta Gminy Nowy Targ rozpoczęła regulację własności gruntu pod remizą.
Budynek remizy OSP w Rogoźniku zbudowali mieszkańcy Rogoźnika w latach 50 – tych na dz. ew. nr.1103/7 pow. 0,0759 ha. Wówczas działkę pod budowę remizy przekazało bezpłatnie kierownictwo Nowotarskich Zakładów Materiałów Budowlanych /Wapiennik/.
Jednakże w latach 90 –tych działka na której została zbudowana remiza została
zwrócona sądownie prawowitym właścicielom. Mamy nadzieję , że już niedługo sprawa ta zostanie pozytywnie załatwiona.

Na Zebraniu Wiejskim które odbyło się w dniu 24.02.2008 r. podjęto decyzję o przekazaniu ze środków Rady Sołeckiej na 2008 r. kwoty 7000, 00 zł. na zakup korytek przeznaczonych na wyłożenie tzw. kolejowego rowu melioracyjnego.
Powyższe środki jednakże nie zostały na ten cel przeznaczone , ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ani Urząd Gminy w Nowym Targu nie podjął decyzji o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia. Przeznaczenie samych tylko naszych środków w kwocie 7000,00 zł. na ten cel przyniósłby znikomy efekt i nie rozwiązał problemu.
Dnia 12 czerwca 2008 r. Rada Sołecka zwróciła się pisemnie do P. Wójta oraz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie , w którym to piśmie po raz kolejny przedstawiono problem z powyższym rowem. Rada Sołecka proponowała ,aby powyższy rów melioracyjny przestał pełnić rolę rowu odprowadzającego wodę z pasa drogowego. Gdyby jednak nie było innej możliwości rozwiązania tego problemu i woda byłaby odprowadzana tym rowem to Rada Sołecka domagała się , aby rów ten został zmodernizowany tzn. w terenach zabudowań mieszkalnych i gospodarczych gdzie przebiega rów aż do wylotu do potoku Rogoźnik został on wyłożony odpowiednimi betonowymi korytkami ściekowymi oraz aby jego konserwacją nie byli obciążeni właściciele działek.
W tej sprawie 08 sierpnia 2008 r. zainteresowane strony spotkały się w terenie , jednakże jakichkolwiek pozytywnych rozwiązań nie wypracowano.
Dopiero 26 sierpnia 2008 r. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie P. Stech Grzegorz poinformował nas pisemnie , że „… całość wód opadowych z rowu prawostronnego zostanie po jego przeprofilowaniu skierowana wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Ludźmierza. Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Starostwo Powiatowe na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym w związku z budową kanalizacji deszczowej we wsi Rogoźnik.”.
W związku z powyższym rozwiązaniem udało się pozytywnie zabezpieczyć interesy mieszkańców Rogoźnika. Rów ten przestanie pełnić rolę rowu odprowadzającego wodę z pasa drogowego i wielka woda tym rowem już nie powinna płynąć.

W dalszym ciągu kontynuowany był również temat uciążliwości Zakładu Garbiarskiego na betoniarni. Zostały skierowane kolejne pisma interwencyjne do Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu jak również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Efektem tego było wykonanie przez właściciela zakładu punktów do kontrolnych pomiarów emisji ze źródeł technologicznych. Teraz już można przeprowadzić pomiary kontrolne wydobywających się z komina zanieczyszczeń.
W tym tu miejscu zwracamy się do właściciela tego zakładu o zaprzestanie zatruwania życia okolicznych mieszkańców Rogoźnika. W przeciwnym wypadku dbając o zdrowie mieszkańców będziemy podejmować dalsze czynności zmierzające do wyeliminowania tych uciążliwości.

Od wielu lat mieszkańcy Rogoźnika zgłaszali konieczność wykonania mostu na potoku Rogoźnik. Byli zadowoleni i wdzięczni gminie Nowy Targ za rozpoczęte prace projektowe i obietnice szybkiego zbudowania tego mostu.
Aktualnie jesteśmy bardzo zaniepokojeni stanem zaawansowanych prac w tym temacie , bo przecież w zeszłym roku miał zostać wykonany projekt tego mostu , a w bieżącym roku rozpoczęcie jego budowy. ( W budżecie Gminy N.Targ w 2008 r. przeznaczona była kwota 60.000 zł. na wykonanie projektu a w uchwalonym na sesji Rady Gminy Nowy Targ Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Nowy Targ na lata 2008-2010 na wykonanie mostu zaplanowano w 2009 r. kwotę 500.000 zł./
Do tej pory projekt nie został wykonany , a w budżecie Gminy Nowy Targ na 2009 r. nie zauważyliśmy jakichkolwiek środków finansowych na realizacje tego przedsięwzięcia.
Jaka jest przyczyna ? Otóż w czasie projektowania mostu projektant stwierdził , że na niektórych działkach potrzebnych pod budowę mostu figuruje w mapach las i żeby zaprojektować a następnie wybudować most należy działki te wylesić i przekwalifikować pod tą inwestycję. W związku z powyższym prace projektowe zostały wstrzymane i rozpoczęte zostały czynności w celu przekwalifikowania działek. Czynności te mogą jednak potrwać kilka miesięcy. W związku z powyższym budowa mostu została oddalona w czasie do momentu uregulowania tych spraw.
Jakie są dalsze plany co do budowy powyższego mostu poinformuje nas Pan Wójt.

Na ostatnim spotkaniu Rada Sołecka omawiała problem stanu czystości na przystankach autobusowych.
Na przystankach znajdujących się w Rogoźniku , zwłaszcza tych dwóch przy drodze wojewódzkiej jest wielki nieporządek i bałagan , co chluby naszej miejscowości nie przynosi. (Podobna sytuacja panuje również w innych miejscowościach i nikt tego problemu stara się nie zauważyć).
My postanowiliśmy rozwiązać ten problem , ponieważ dalej taka sytuacja nie może mieć miejsca.
W tym temacie proponujemy zakupić i zamontować na stałe pojemniki na śmieci , podpisać umowę z osobą która na bieżąco sprzątałaby te przystanki. Niezbędne worki na śmieci z powyższych przystanków autobusowych byłyby przekazywane przez Urząd Gminy w Nowym Targu.
Nasza propozycja została wysłana do Pana Wójta celem zaakceptowania.

W Rogoźniku w rejonie skrzyżowania w km. 62 + 855 ( na granicy Starego Bystrego i Rogoźnika) bardzo często dochodzi do poważnych wypadków drogowych. Pomimo tak licznych wypadków nikt nie szuka powodów i przyczyn ich powstania. Dlatego musimy wspólnie dołożyć starań aby poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu i nie dopuścić do kolejnych tragedii. Naszym zdaniem jednym z powodów takiej sytuacji jest niedostateczne oznakowanie tego skrzyżowania. (m. in. linia ciągła namalowana jest tylko parę metrów przed skrzyżowaniem).
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie w przyszłości na tym skrzyżowaniu pasa lewo skrętu , o co cały czas postulujemy.
Podobna sytuacja jest również na skrzyżowaniu w km. 60 + 550 (na granicy Starego Bystrego i Rogoźnika).
Zwraciliśmy się pisemnie z prośbą do Pana Wójta o podjęcie koniecznej interwencji w powyższej sprawie.

Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik zwróciła się również do Pana Wójta o interwencję w sprawie wysokich cen wywozu śmieci przez firmę „Empol” z Tylmanowej , która to obsługuje naszą miejscowość.
Czy kolejne podwyżki cen przez ta firmę od 01.01.2009 r. są w pełni uzasadnione? Biorąc pod uwagę ceny w sąsiednich gminach Czarny Dunajec czy Szaflary , to wywóz śmieci w naszej gminie jest bardzo drogi. Prosimy w imieniu mieszkańców Rogoźnika , aby Urząd Gminy w Nowym Targu podjął jakieś kroki w celu obniżenia cen wywozu śmieci.

Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik. W 2008 r. roku Rada Sołecka spotkała się 6 razy , oraz 1 raz w 2009 r. Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.
Dziękuję członkom Rady Sołeckiej za swoje zaangażowanie w sprawy wsi. Dziękuję również P. Janinie Zabawie – radnej gminy Nowy Targ za uczestnictwa w pracach Rady Sołeckiej.

Dokonując podsumowania pracy Rady Sołeckiej za rok 2008 składamy serdeczne podziękowania osobom rządzącym gminą, a w szczególności Panu Wójtowi Janowi Smarduchowi oraz jego zastępcy, którzy wielokrotnie wspierali działania sołtysa w sprawach mieszkańców. Dziękujemy Pani Skarbnik , Naczelnikom wydziałów i pracownikom Urzędu Gminy. Słowa podziękowania należą się również druhom naszej OSP z komendantem Staszkiem Kwakiem na czele , Pani Dyrektor oraz Komitetowi Rodzicielskiemu Szkoły Podstawowej , Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku za reprezentowanie naszej miejscowości na Gminnym Konkursie Potraw Regionalnych w Łopusznej.
Dziękujemy sportowcom z LZS „skałka” za osiągnięte wyniki i godne reprezentowanie Rogoźnika .

Sądzimy, że czas i siły oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski Rada Sołecka wykorzystała dobrze.

Przeczytane sprawozdanie z działalności , rozliczenie finansowe oraz wiele innych ciekawych rzeczy poświęconych naszej miejscowości można również przeczytać na stronie internetowej Rogoźnika która istnieje już od ponad roku. Na stronie tej umieszczane są również ogłoszenia i wiadomości sołeckie. Zachęcam do korzystania z tej strony.

ROZLICZENIE
ŚRODKOW FINANSOWYCH
PRZYDZIELONYCH RADZIE SOŁECKIEJ MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK W 2008 R.

Dochody

1. Środki finansowe przydzielone Radzie Sołeckiej przez UG N. Targ – 31.409,00 zł.
2. pozostałość z 2007 r. – 1.701,96 zł.
3. środki finansowe które wpłynęły z Urzędu Gminy w trakcie roku – 3.172,00 zł.
4. P. Jan Kwak zam. Rogoźnik 97 – 400,00 zł.
OGÓŁEM DOCHODY 36.682,96 zł.

Wydatki

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku OGÓŁEM 3400,08 zł.

1. Przejazdy uczniów i dzieci na wyciągu w Cichem w ramach zajęć pozalekcyjnych
w dniach: 03.01.2008 r. , 10.01.2008 r. , 14.02.2008 r. – 1050,00 zł.
2. Przejazd uczniów do Łopusznej w związku z obchodami Dnia Patrona /19.03.2008 r. – 400,00 zł.
3. Zakup drabiny aluminiowej oraz wiertarki – 500,00 zł.
4 . Przewóz osób na zawody w piłce nożnej do Krempach dn.28.10.2008 r. – 120,00 zł.
5. Zakup taśmy dekoracyjnej – 220,08 zł.
6. Przewóz osób na eliminacje i finał halowej piłki nożnej dziewcząt do Waksmunda – 160,00 zł.
7. Wykonanie zabudowy wnęki ,regaly , oraz wykonanie półki na puchary – 550,00 zł.
8. Dofinansowanie XII Gminnego Konkursu Szopek – 400,00 zl.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku OGÓŁEM 5440,57 zł.

1. Zakup mundurów – 2000,00 zł.

POKRYCIE KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUŻYTEJ W REMIZIE

Za okres Kwota
04.12.2007 – 04.02.2008 175,11 zł.
05.02.2008 – 04.04.2008 194,08 zł
Kwiecień – maj 2008 r. 175,99 zł.
Czerwiec – lipiec 2008 r. 164,72 zł.
Sierpień – wrzesień 2008 227,54 zł.
OGÓLEM 937,44 zl.

POKRYCIE KOSZTÓW GAZU ZUŻYTEGO W REMIZIE

Za okres Kwota
17.12.2007 – 23.01.2008 777, 93 zł.
23.01.2008 – 25.02.2008 501, 80 zł.
25.02.2008 – 25.03.2008 407 , 57 zł.
21.03.2008 – 24.04.2008 238, 22 zł.
22.04.2008 – 21.05.2008 98,88 zł.
16.05.2008 – 14.07.2008 83,39 zl.
10.07.2008 – 17.09.2008 113,29 zł.
17.09.2008 – 31.10.2008 282,08 zl.

OGÓŁEM 2503,16 zl.

Ludowy Zespół Sportowy „Skałka „Rogoźnik OGÓŁEM 1500,00 zl.

1.Dofinansowanie działalności klubu – 1500,00 zl.

(Dodatkowo Urząd Gminy w Nowym Targu dofinansował
działalnośc klubu kwotą 4000, 00 zł.)

Remont przejazdów przez rzekę OGÓŁEM 450, 00 zł

1.Remont przejazdów przez rzekę po powodzi – 450, 00 zł

Dodatkowo remont przejazdów przez potok Rogoźnik po powodzi jaka miała miejsce w dn.23.07.2008 r. pokrył Urząd Gminy w Nowym Targu ( 1000,00 zł.)

Dofinansowanie organizacji dożynek wiejskich
oraz II Gminnych Zawodów Jeździeckich
im.Ks.Prof.Józefa Tischnera które odbyły się
dn.24.08.2008 r. OGÓŁEM 2674 , 15 zł.

1. Rada Sołecka dofinansowała organizację imprezy poprzez:
m.in. zakup plakatów , zaproszeń ,dyplomów , flot oraz częściowe zapłacenie występu grupy kaskaderskiej. – 2674 , 15 zł.

( Dodatkowo imprezę dofinansował również Urząd Gminy w Nowym Targu kwotą 2.832, 00 zł.)

Odwodnienie drogi gminnej koło zabudowań Rogoźnik 97 6130 , 84 zł.

1. Zakup niezbędnych materiałów tj. korytek , kątowników
i płaskowników , betonu , pokrywy betonowej . – 3141, 84 zl.
2. Robocizna – 2989, 00 zł.

Rezerwa Sołtysa OGÓŁEM 2986,02 zł.

1. Zakup farb – 282, 02 zł.
2. Umocnienie w dwóch miejscach brzegu potoku Rogoźnik / k. zabudowań
nr.3a i 19/ głazem kamiennym przywiezionym z Klikuszowej / 4 samochody/
oraz częściowy remont drogi. – 2704,00 zl.

OGÓŁEM PRZYCHODY 36.682,96 zl.
OGÓŁEM WYDATKI 22.581,58 zł.
Pozostaje na 2009 r. 14.101,38 zl

Sporządził dnia 21.01.2009 r.

Sołtys Kazimierz Zubek

Przewiń do góry