Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

OSP Rogoźnik

KRS 0000028595 , NIP 7352394266 , REGON 492688883

Historia OSP ROGOŹNIK

W dniu 07 stycznia 1979 r. do Pana Józefa Guzego zamieszkałego w Rogoźniku pod nr. 57 zgłosili się Bronisław Bukowski i Jan Zubek celem ustalenia początków działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku. Pan Józef Guzy zapodaje: „ urodziłem się 4 lutego 1898 r. w Rogoźniku , przedkładam dowód osobisty nr.ZL 3355727 wydany przez KPMO w Nowym Targu w dniu 13 lutego 1967 r. Przez cały okres zamieszkiwałem na terenie wsi Rogoźnik i zapodaje następujące fakty które sobie dokładnie przypominam. Straż Pożarna została założona w 1905 roku za panowania Franciszka Józefa. Na Terenie gminy Rogoźnik wójtem w tym okresie był Mikołaj Kwak. Pierwszym komendantem straży był Józef Zubek. Pierwszy sprzęt jaki został przekazany na potrzeby straży to sikawka ręczna na podwoziu czterokołowym. Znajdowała się ona w remizie drewnianej, która była zlokalizowana na parceli szkolnej koło drogi wiejskiej. Prócz tego na wyposażeniu straży było: 1 odcinek węża sawnego i 5 odcinkow węża tłocznego, 1 prądownica,12 szt.toporkow,12 pasów,12 hełmów typu austriackiego oraz 12 szt. mundurów koloru białego , które zostały zakupione przez wójta wsi Rogoźnik Mikołaja Kwaka. Po śmierci Józefa Zubka nowym komendantem został Antoni Górz zamieszkały w Rogoźniku pod nr. 26.Wójtem w tym okresie był Jan Tylka „Ignac”. W okresie działania nowego komendanta nic się w straży nie zmieniło za wyjątkiem tego, że sprzęt brakujący został uzupełniony poprzez zakup z własnych funduszy kilku odcinków węży. Następnym komendantem został wybrany Jan Tylka „Grulka”. W okresie jego działalności została rozebrana remiza / to była stara buda/ która nie nadawała się do dalszej eksploatacji. Sprzęt w tym czasie przechowywany był u poszczególnych strażaków. W okresie okupacji hitlerowskiej sprzęt został całkowicie zdewastowany i nie nadawał się do użytku”. Tyle na temat początków straży pożarnej w Rogoźniku wspomina Józef Guzy.Jednakże w późniejszym okresie czasu OSP Rogoźnik odnalazła dokument jakoby rogoźnicka straż pożarna została założona w roku 1911.Dokumentem tym jest zapis w książce kasowej OSP Nowy Targ Kowaniec o treści “4. 19/5 , 29/6 do Rogoźnika i Starego Bystrego 2 razy celem założenia straży-rozchód 15 koron. W związku z powyższym trzeba przyjąć że OSP Rogoźnik zostało założone w roku 1911.
Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, kiedy zaczęła się Polska dźwigać i odbudowywać , tak też i na terenie wsi Rogoźnik zrodziła się nowa myśl, aby zmodernizować oraz zlokalizować wybudowanie brakujących obiektów na terenie wsi Rogoźnik. Jednym z głównych problemów było zorganizowanie we wsi jakiegoś zabezpieczenia przeciwpożarowego. Nie było to takie łatwe ponieważ gromada Rogoźnik nie posiadała żadnych gruntów gromadzkich , takich jak inne okoliczne miejscowości.

W roku 1946 zorganizowano zebranie wiejskie na które został zaproszony pracownik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Pan Chudoba Jakub z Nowego Targu i w tym czasie dokonano wyboru nowych władz i członków OSP w Rogoźniku. Od tego czasu pod przewodnictwem Bronisława Bukowskiego jako prezesa straży działalność zaczęła się szybko rozwijać, ponieważ wybrani do zarządu OSP ludzie byli zamiłowani w pożarnictwie. Komendantem był wówczas Józef Komperda, który cieszył się bardzo dobrą opinią. Zarząd odbywał raz w miesiącu naradę gdzie były omawiane sprawy bieżące. Jednym z takich tematów był pilny zakup motopompy wraz z wyposażeniem .Temat ten pojawił się po pożarze u P. Tylki Bronisława „Świdra” kiedy to miejscowa straż nie miała sprzętu aby ugasić ten pożar.

Strażacy w osobach:

1.Bronisław Bukowski „Boziana” – Prezes
2.Komperda Józef „Skórka” – Komendant
3.Kwak Edward – mechanik
4.Bukowski Andrzej -członek zarządu
5.Tylka Andrzej „Moresek ” –członek zarządu
6.Panek Stanisław – członek zarządu
7.Zubek Jan – członek zarządu
oraz:
Kwak Jan „Benedycek”
Tylka Bronisław- nr. domu 11
Latocha Jan- nr.domu 99
Kwak Józef – „Pabjan”- nr.domu 59
Tylka Stanisław -nr.domu 53
Kwak Andrzej „Rzeźnik”/Bartuś/ – nr.domu 77
Tylka Stanisław „Kułach” – nr.domu 29
Sojka Ludwik

postanowili energicznie zabrać się do roboty. Pierwszym efektem tych prac był zakup motopompy typu „Fischer”oraz węży parcianych / bo innych w tym czasie nie było/.Koszt tego zakupu to 16.000 zł. Podstawowy sprzęt jednostka OSP już miała , ale problemem było jego składowanie . Sprzęt ten był przechowywany w prywatnych mieszkaniach m.in u.p.Władysława i Stanisławy Chlebek. W póżniejszym okresie wyposażenie straży zostało przeniesione do murowanego spichlerza p.Jana Kwaka „Benedycka”.
Zachodziła koniecznośc budowy remizy OSP w Rogoźniku.
4 marca 1952 roku na zebraniu członków straży , które odbyło się w mieszkaniu Bronisława Bukowskiego wybrano nowy zarząd w osobach: Komperda Józef – komendant ds. kulturalno-oświatowych , Zubek Jan – komendant ds. technicznych , Bukowski Bronisław – prezes a zarazem sekretarz ,Tylka Andrzej – członek , Kwak Józef- członek, Latocha Jan- przewodniczący komisji rewizyjnej, Tylka Władysla,Bukowski Andrzej , Kwak Andrzej , Kwak Jan , Tylka Bronisław –członkowie komisji rewizyjnej. Na posiedzeniu zarządu w dniu 05 lutego 1952 r. omówiono sprawę budowy nowego obiektu dla potrzeb miejscowej jednostki straży. Problemem był brak parceli pod ta budowę ,ponieważ wieś Rogoźnik nie posiadał żadnych gruntów . Wysunięto wniosek aby na ten temat rozpocząć rozmowy z Nowotarskimi Zakładami Materiałów Budowlanych /Wapiennik/ które posiadają odpowiednią parcel na ten cel. Na drugi dzień Bukowski Bronisław udał się do dyrekcji zakładu. Rozmowy były przeprowadzone z Dyrektorem Kasprzykowskim i jego zastępcą ds. technicznych Albinem Słowakiewiczem. Rozmowy przebiegały pomyślnie ku zadowoleniu obu stron. Efektem tych rozmów było otrzymanie na piśmie wydzielonej parceli pod budowę nowej remizy. W dniu 08 lipca 1954 r.zlecono wykonanie planu Andrzejowi Stopce za uzgodnioną kwotę 1115 zł. Ponieważ Pan Andrzej Stopka był na stanowisku Architekta Powiatowego , dlatego w krótkim czasie plany zostały wykonane i nic nie stało na przeszkodzie aby rozpocząć budowę. Jedyny problem w tym czasie to brak środków finansowych. Pojawiły się wówczas propozycje aby sprzedać grunt po Józefie Gucie a drugi na roli śmietańskiej. Były to małe kawałki gruntu ,ale ich sprzedaż pozwoliłaby rozpocząć budowę. W dniu 14 lutego 1952 r. w pomieszczeniu Sołtysa Gromady w obecności Ludwika Sojki , Bronisława Bukowskiego , Bronisława Tylki , Józefa Hajnosa została sprzedana parcel na roli śmietańskiej .Kupującym był Józef Duda który zapłacił 300 zł. Nastepna sprzedaż drugiej parceli po Józefie Gucie ,po którym nie było spadkobierców spadkobierców grunt pochodził z ogólnego areału Panek Katarzyny. Do kupna tego gruntu dopuszczono najbliższą rodzinę P.Guta a mianowicie Edwarda Kwaka. 12 listopada 1952 r. komisyjnie / 9 członków komisji/ ustalono wartośc tego areału na kwotę 500 zł. Powyższa kwota ze sprzedaży /800 zł./ została wpłacona do kasy OSP. Na wiosne 1953 r. ściągnięto z Naprawy maszynę do wyrobu cegły wraz z cała ekipą i wyprodukowano 15.000 sztuk cegły , którą wypalono w piecu na „Wapienniku” bezpłatnie. Słowa uznania należą się palaczom ,którzy byli zatrudnieni w tym zakładzie a mianowicie: Ludwikowi Zaryckiemu, Komperdzie Franciszkowi”Mikołajcykowi” którzy wypalili tą cegłe bez żadnego wynagrodzenia. Od Nowotarskich Zakładów Materiałów Budowlanych w Nowym Targu otrzymano bezpłatnie również 100.000 kg. kamienia wapiennego , 7.000 kg.wapna palonego. Gminna Spóldzielnia SCH w Nowym Targu przekazała bezpłatnie 3.000 kg. cementu. Po stal na budowę udano się samochodem m-ki Star wynajętym z PKS do Grójca k/Warszawy. Pojechali wówczas :Bronisław Bukowski , Józef Komperda, Andrzej Kwak, Stanisław Panek „Morcin”.Przywieziono wówczas 4.000 kg.stali , z tym że dla OSP Rogoźnik było 2.300 kg a dla Wydziału Oświaty w Nowym Targu 1.700 kg. Całość ładunku płaciła nowotarska oświata . Za zajęcie 2-giego miejsca w zawodach pożarniczych OSP Rogoźnik otrzymał w nagrodę 3 kubiki desek – podłogówek.
Gdy zgromadzono już część materiałów budowlanych przystąpiono do rozpoczęcia budowy remizy. Budowę prowadzono systemem gospodarczym , przy aktywnym zaangażowaniu się strażaków oraz niektórych mieszkańców Rogoźnika. W okresie budowy występowały braki finansowe , w związku czym brano pożyczki z Banku Spółdzielczego. 30 marca 1965 r. pożyczono 10.000 zł. Aby móc spłacić zaciągnięte pożyczki organizowano zabawy . Gdy został już postawiony parter remizy postanowiono myśleć o samochodzie bojowym dla jednostki. Dnia 23 sierpnia 1963 r. OSP Rogoźnik otrzymał z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu samochód samochód wartości 54.000 zł. nr. rej. KA 1034 , protokół odbioru 1315/63/2. W 1968 r.zakupiono 10 szt. ubrań polowych / nr.faktury 3427/.
W roku 1970 zakupiono drugą pompę za 17.841 zł. Zakup ten finansował Urząd Gminy w Ludzmierzu.
20 stycznia 1970 r. zakupiono 15 szt.mundurów za kwotę 35.682 zł., a 8 maja 1970 dalsze 5 szt.za kwotę 3.160 zł.
W dniu 01 lipca 1968 r. została spisana umowa pomiedzy OSP Rogoźnik a P.Kulakiem Stanisławem z Krauszowa na wykonanie stolarki budowlanej:
1./ 6 szt. Okien podwójnych 142 x 105 cm.
2./ 4 szt.okien pojedynczych 245 x 100 cm.
3./1 szt.drzwi frontowe/główne/ 245 x 100cm.
4./ 1 szt.drzwi do garażu 310cm x 340 cm.

Całośc kosztów stolarki w/g rachunku ostatecznego – 13.000 zl.

                                                                                                                                    Druhowie OSP Rogoźnik z wójtem gminy Nowy Targ 

                                                                                                                                                               Janem Smarduchem – 1997 rok

W roku 1971 członkowie miejscowej straży a mianowicie: Bukowski Ferdynand , Komperda Andrzej”Gupcorz” ,Jan Kwak „Benedycek” oraz Stanisław Kwak „Tomek” ufundowali Sztandar dla OSP Rogoźnik. Powyższy Sztandar został wykonany przez Pracownie Haftów w Poznaniu w 1971 r.za kwotę 16.500 zł., a uroczyste przekazanie nastąpiło 2 września 1971 r.
Budowa parteru częściowo została zakończona ,ale na kontynuowanie dalszej budowy nie było mowy.
Wyłoniła się wówczas sprawa kłopotów lokalowych lokalowych nauczaniu dzieci w Rogoźniku. Stara szkoła była za mała ,aby mogła normalnie funkcjonować. Na zebraniu wiejskim przeprowadzonym w szkole z udziałem przedstawiciela Wydziału Oświaty P. Roli Jana podpisano umowę dot. wykończenia piętra remizy i dostosowania tego budynku do wymogów szkolnictwa. W zamian za wykonie tych robót Wydział Oświaty nie uiszczał czynszu przez okres 10 lat. Duża ilośc mieszkańców poparła powyższą decyzje , jednakże były i głosy przeciwne. W 1980 r. zarząd jednostki podjął decyzje o pokryciu dachu remizy blachą ocynkowaną. Dach remizy był pokryty wcześniej dachówką cementową , która w 50 % była już zużyta. Blacha została zakupiona od P.Andrzeja Tylki w ilości 180 szt. arkuszy .Koszt zakupu 38.800 zł. Na pokrycie tej kwoty pobrano z Banku Spółdzielczego w Nowym Targu pożyczkę w wysokości 20.000 zl., dokonano wymiany 100 $ ,co stanowilo wartośc 11.700 zl. , reszta kwoty pochodziła z organizowanych zabaw. Blacharze pokryli dach za kwotę 12.500 zł. Zakupiono wówczas jeszcze rynny spustowe za kwotę 1870 zł. Pierwszy samochód strażacki został zakupiony od Pana Galicy z Zakopanego za łączną kwote 14.000 zł. Samochód został przywieziony do Rogoźnika przez Józefa Komperde, syna komendanta i umiejscowiono go na podwórku Wojciecha Bukowskiego. Powyższy samochód nie był przystosowany w pełni do gotowości bojowej. W związku z tym zostały poczynione starania o wyposażenie jednostki OSP w Rogoźniku w samochód bojowy z wyposażeniem. 23 sierpnia 1963 roku rogoźniccy strażacy otrzymali samochód bojowy po kapitalnym remoncie-bezplatnie.Wartośc tego samochodu wyceniona była wówczas na kwote 58.580 zł..Poprzednim właścicielem tego samochodu były Nowotarskie zakłady Przemysłu Skórzanego w Nowym Targu. Z biegiem czasu ten samochód został wyeksploatowany tak ,że rozpoczęto starania o nowy ,lepszy samochód. Zarząd OSP Rogoźnik w osobach Bronisław Bukowski, Ferdynand Bukowski, Stanisław Panek, Jan Kieta wystosowali pismo do Komendy Wojewódzkiej w Nowym Sączu o przydzielenie rogoźnickiej jednostce wozu gaśniczego. Po rozpatrzeniu niniejszego pisma Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Nowym Sączu w niedługim czasie przydzieliła dobry wóz bojowy z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Nowym Targu , był to STAR.

Samochód ten służył miejscowym strażakom aż do roku 1997. Pomysł zakupu nowego wozu pożarniczego zrodził się w lipcu 1996 r. /Zarząd OSP sprawowali wówczas: Panek Jan –prezes , Naczelnik –Stanisław Kwak , sekretarz- Stanisław Bukowski , skarbnik-Murzydło Marian , gospodarz – Panek Stanisław/ . Samochód JELCZ 315 trafił do jednostki w 1997 r. w wyniku wspólnego wysiłku sporej grupy osób , w tym komendanta Stanisława Kwaka , prezesa Jana Panka ,sołtysa Jana Bieniasa i radnego Kazimierza Zubka. Podwozie zakupiono od prywatnego właściciela , karosowanie przeprowadziła specjalistyczna firma z Osin. Fundusze pochodziły z różnych źródeł :strażackich , gminnych , wiejskich , mieszkańców Rogoźnika oraz od sponsorów. Całkowity koszt nowego samochodu wynosil 72.800 zł. Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom Rogoźnika ,którzy nie szczędzili grosza na ten cel. Samochód JELCZ 315 jest samochodem ciężkim, posiadającym zbiornik na wodę poj.5000 l. wody , autopompę o wydajności 3200 l/min. oraz motopompę M 8/8.
W niedziele 19.10.1997 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP nowego samochodu pożarniczego. Mszę Świętą odprawił i poświęcił nowy nabytek ks. prob. Mieczysław Zoń. Aktu przekazania na placu przy szkole podstawowej dokonał wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch. W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy Rogoźnika oraz delegacje strażaków ochotników wraz ze sztandarami swoich macierzystych jednostek ze Starego Bystrego , Czarnego Dunajca , Ludźmierza , Krauszowa ,Trutego oraz zaproszeni goście :z-ca komendanta wojewódzkiego PSP st. kpt. Janusz Basiaga ,prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP st. bryg.Czesław Kosiba ,prezes Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP Stanisław Kowalczyk , z-ca komendanta rejonowego PSP ST.asp.Andrzej Serafin ,członek zarządu wojewódzkiego ZOSP ST. bryg. Józef Strojny.

Poczet sztandarowy OSP Rogoźnik reprezentowali „weterani” jednostki: Leopold Komperda , Stanisław Panek , Jan Kieta.

Końcem lipca 2006 r. wymieniono w całej remizie OSP Rogoźnik okna. Koszt wymiany okien ok. 13 000,00 zł. pokryto ze środków Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik.

Dnia 17 stycznia 2010 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2009. Wśród przybyłych gości znaleźli się : 1. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu – mł. brygadiera Stanisław Galica, 2. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh . Jan Kuczkowicz, 3. Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ – dh . Stanisław Szeliga, 4. Członek zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP – dh. Andrzej Wielkiewicz, 5. Członek zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP – dh. Jan Łapsa, 6. Radna gminy Nowy Targ – P. Janina Zabawa, 7. Sołtys wsi Rogoźnik – P. Kazimierz Zubek. Rok 2009 był udany dla rogoźnickiej straży. Po wielu latach starań wreszcie udało się uregulować stan prawny działki na której znajduje się budynek remizy. Koszty tej regulacji pokrył Urząd Gminy Nowy Targ /ok.22 000 zł./ , zakupiono za środki Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik brakujące mundury dla druhów. Dzięki ofiarności rodakow z USA ,miejscowych druhów oraz mieszkańców Rogoźnika udało się wykonać nowy Sztandar .

W 2010 r. został wykonany remont budynku remizy. -Zostało wyremontowane jedno pomieszczenie w budynku remizy OSP. W pomieszczeniu tym została zerwana spróchniała podłoga .Na wykonaną nową podłogę położono płytki ceramiczne a całe pomieszczenie zostało odmalowane. Koszt wykonania remontu – 3950,01 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.
-Wykonano prace remontowe polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych remizy styropianem oraz odnowiona została cała elewacja zewnętrzna remizy. Wymieniono również w budynku remizy trzy okna. Koszty tego remontu pokrył Urząd Gminy Nowy Targ (22.545,00 zł.) oraz PZU Nowy Targ i Zarząd Powiatowy OSP RP w Nowym Targu.
-Dnia 8 maja 2010 r. na ścianie frontowej remizy OSP pojawiła się figurka Św. Floriana – patrona strażaków oraz pamiątkowa tablica na której mieszkańcy Rogoźnika dziękują strażakom oraz ich patronowi za stuletnia opiekę

                                        Sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek i naczelnik OSP Rogoźnik Stanisław Kwak umieszczają na ścianie frontowej                                                  remizy figurkę Św. Floriana i tablice z okazji 100 – lecia OSP Rogoźnik – 08.05.2010 r.

02 maja 2010 r. figurka Św. Floriana oraz pamiątkowa tablica została poświęcona przez proboszcza Parafii Rogoźnik ks. Andrzeja Bukalskiego podczas mszy św. odprawionej z okazji święta strażaków. Figurka Św. Floriana wraz z drewnianą kapliczką którą wykonał Pan Stanisław Kieta została ufundowana przez Sołtysa Kazimierz Zubka i Radę Sołecką wsi Rogoźnik. Tablica zostań wykonana przez Pana Jana Słodyczkę z Pieniążkowic, drewno na tablicę przekazał bezpłatnie Pan Marek Sproch a koszty wykonania tablicy pokryła Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku. Rada Sołecka pokryła również koszty wykonania czerwonego napisu na remizie o treści ”OSP ROGOŹNIK”. Przy pracach porządkowo – remontowych duże zaangażowanie druhów naszej jednostki OSP. Wiele prac wykonali nieodpłatnie.

Dnia 24.02.2011 r. w godzinach porannych przed remizą OSP w Rogoźniku pojawił się samochód pożarniczo – gaśniczy marki MAN który został zakupiony od firmy “Dobre Samochody Pożarnicze ” Joanna Dachowska – Baumschulenstrasse 17 12437 w Berlinie .Samochód ten wcześniej służył niemieckim strażakom .
Samochód pożarniczo – gaśniczy marki MAN 14.192 , rok produkcji 1990 , przebieg 61.000 km. , podwójna kabina-9 osobowa w tym siedziska na “butle”, hak holowniczy oraz zaczep z przodu auta , szybkie natarcie, manualna skrzynia biegów -napęd 4×4, blokada dyfra, silnik diesel pojemność 5687cm³ o mocy 192KM , masa całkowita-14 000kg , wspomaganie kierownicze , ogrzewanie postojowe, działko wodno-pianowe na dachu , autopompa oraz zabudowa Firmy ZIEGLER o wydajności 1600 litr.-min. , zbiornik wody 3100 lit. . sygnały świetlne i dźwiękowe MARTIN-HORN. Powyższy samochód znajdował się w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym.
Wspólne starania w pozyskaniu samochodu podjęli się wiele miesięcy wcześniej przedstawiciele OSP w Rogoźniku wspólnie z sołtysem Kazimierzem Zubkiem . Działania te były również wspierane przez wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha . Środki finansowe potrzebne do zakupu samochodu ( 127.000,00 zł. ) pochodziły od Zarządu Gminnego OSP w Nowym Targu oraz Urzędu Gminy Nowy Targ.

                                                                                                                                                                                                          03.05.2021 r.

Uroczystość obchodów 100 – lecia OSP w Rogoźniku odbyła się 15 maja 2011 roku. Nie dopisała jednak pogoda . Uroczystość rozpoczęła się zbiórką Orkiestry Dętej z Ludźmierza , Pocztów Sztandarowych, Kompanii Honorowej , członków OSP z terenu gminy Nowy Targ i sąsiednich miejscowości oraz zaproszonych gości na placu przed budynkiem remizy OSP w Rogoźniku . Wcześniej dokonano uroczystego poświecenia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy z podziękowaniem za stuletnią opiekę mieszkańców Rogoźnika. Tablicę poświęcił Proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski .Odsłonięcia dokonali : Poseł RP Edward Siarka , naczelnik OSP Rogoźnik Stanisław Kwak oraz sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek. Po jej odsłonięciu i poświęceniu strażacy i siedemnaście pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych jednostek i organizacji przemaszerowało w defiladzie na czele z orkiestrą dętą do miejscowego kościoła na uroczystą Msze świętą którą odprawili : kapelan małopolskiej straży pożarnej st. kpt. ks. Władysław Kulig , proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski , były proboszcz parafii ks. Mieczysław Zoń oraz ks. Władysław Kos. Po mszy świętej nastąpił przemarsz wszystkich na płytę parkingu koło marketu „Biela”, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Uroczystości na stadionie rozpoczęły się od złożenia meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji obchodów 100-lecia OSP Rogoźnik przez dowódcę uroczystości dh. Marcina Batkiewicza z JRG PSP N. Targ, po którym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy i odegranie hymnu narodowego przez orkiestrę dętą. W skład pocztu flagowego wchodzili: dh. Murzydło Marian , dh. Kwak Bogusław , dh. Komperda Tomasz. Dalsza część obchodów to uroczyste wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom Jednostki OSP w Rogoźniku . “Złotym Znakiem Związku” odznaczony został sztandar jednostki OSP w Rogoźniku “. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Siarka. Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza wręczony został zasłużonemu Prezesowi, wieloletniemu członkowi Jednostki OSP w Rogoźniku Bronisławowi Bukowskiemu. “Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni : Bukowski Stanisław , Bukowski Marek , Kwak Stanisław , Komperda Andrzej , Murzydło Marian , Gacek Tadeusz . “Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni : Komperda Tomasz , Fudala Tomasz , Szostak Jan , Pałka Adam , Kwak Bogusław. “Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni : Brzeźniak Piotr , Tylka Stanisław , Kułach Stanisław. Odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali: Bienias Paweł , Kwak Piotr , Łowicki Marian , Panek Robert , Guzy Marek , Ścislowicz Grzegorz , Fudala Grzegorz , Bobek Wojciech , Kęsek Janusz , Szuba Maciej. Dekoracji wręczania medali i odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Siarka w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego dh. Jana Kuczkowicza. W trakcie uroczystości poświecono nowy Sztandar oraz samochód dla OSP Rogoźnik. Kluczyki do nowego nabytku strażaków przekazał wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch. Samochód ten został zakupiony w całości przez Urząd Gminy Nowy Targ. Natomiast Sztandar został wykonany przez Panią Annę Kubiniec z Kościeliska. dzięki ofiarności rodaków z USA , miejscowych druhów oraz mieszkańców Rogoźnika. Odczytano również listy gratulacyjne które nadeszły od : Stanisława Kozieja – szefa Biua Bezpieczeństwa Narodowego, Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP , Gen. brygadiera Wiesława B. Leśniakiewicza – Komendanta Głównego PSP, St. brygadiera Andrzeja Mroza – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP , Andrzeja Guta – Mostowego – Posła na Sejm RP , Romana Tylki – Prezesa Klubu Parafii Rogoźnik / Stare Bystre w USA. Następnie strażacy ochotnicy, poczty sztandarowe, kompania honorowa i członkowie orkiestry przemaszerowali przed trybuną honorową. W uroczystości wzięli udział m.in.: poseł i członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Edward Siarka, St. kpt. ks. Władysław Kulig – kapelan wojewódzki straży pożarnej w Małopolscy , St. kpt. Mariusz Łaciak – komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu , dh. Jan Kuczkowicz – prezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP , Jan Łapsa – członek zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP , St. kpt. Janusz Barnaś – dowódca JRG w Nowym Targu , starosta nowotarski – Krzysztof Faber , wójt gminy Nowy Targ – Jan Smarduch , zastępca wójta gminy Nowy Targ Stanisław Szeliga , przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ Wiesław Parzygnat , proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski , były proboszcz parafii ks. Mieczysław Zoń , Władysław Kos, radni gminy Nowy Targ : Adam Hajnos , Krzysztofek Anna , Pietraszek Józef , skarbnik gminy Nowy Targ Józefa Bryniarska , dh. Stanisław Chowania – prezes oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP, Grażyna Hlawacz – Lisiecka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku , soltys Rogoźnika Kazimierz Zubek. Uroczystości jubileuszowe na parkingu przebiegły w czasie ulewnego deszczu Uroczystości zakończył uroczysty obiad w Sali bankietowej „Pod Skałką” w Rogoźniku a wieczorem festyn strażacki, na którym zagrał zespół “Jawor”.
W skład zarządu OSP Rogoźnik wchodzili wówczas : Prezes – Jan Szostak , Naczelnik -Stanisław Kwak , Z-ca naczelnika – Paweł Bienias , Sekretarz – Tomasz Komperda , Gospodarz – Piotr Brzeźniak , Skarbnik – Marian Murzydło , Członek zarządu – Tadeusz Gacek .
Podczas Walnego zebrania sprawozdawczego w dniu 29.01.2012 r. prezes Jan Szostak podał się do dymisji . Druhowie w głosowaniu jawnym wybrali nowego prezesa którym został dh. Adam Pałka. Uzupełniono również stan zarządu : vice prezesem OSP Rogoźnik został dh. Tadeusz Gacek , gospodarzami zostali : Tomasz Fudala i Stanisław Kułach , członkiem zarządu został dh. Stanisław Tylka. Zarząd OSP Rogoźnik od dnia 29.01.2012 r. : prezes -Adam Pałka , viceprezes – Tadeusz Gacek , naczelnik – Stanisław Kwak , z-ca naczelnika – Paweł Bienias , sekretarz – Tomasz Komperda ,gospodarz – Tomasz Fudala , gospodarz – Stanisław Kułach , skarbnik – Marian Murzydło , członek zarządu – Stanisław Tylka .

W 2012 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik wsparła OSP Rogoźnik kwotą 3 500,00 zł. Wyremontowano wówczas korytarz i schody w remizie OSP Rogoźnik. Korytarz i schody zostały wyłożone płytkami a ściany korytarza wymalowane.

W 2013 roku Rada Sołecka przeznaczyła Kwotę 4 000,00 zł. na zakup ubrań i obuwia dla druhów OSP Rogoźnik .
Pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 692 zł.

W 2014 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik  przekazała kwotę 4 000,00 zł. na zakup mebli do remizy OSP.
Pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 4 241 zł. W 2014 r. OSP Rogoźnik wzbogaciła się o nową pompę szlamową. Gmina Nowy Targ na ten cel przekazała dotacje w kwocie 3 748,00 zł.
W 2015 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik wsparła OSP Rogoźnik kwotą 10 977,18 zł. a mianowicie :
1./ Zakupiono umundurowanie dla żeńskiej drużyny OSP Rogoźnik – kwota 4 962,00 zł.
2./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 461,68 zł.
3./ Wykonany został również przegląd okresowy kotłowni gazowej w remizie OSP – koszt 553,50 zł.
Dodatkowo Urząd Gminy Nowy Targ pokrył koszty pracy koparki przy pożarze torfowiska w wysokości – 850, 00 zł.

24.01.2015 odbyło się jak co roku walne zebranie sprawozdawcze OSP. W trakcie zebrania powołano do życia Żeńską Drużynę OSP w Rogoźniku. Jest to niewątpliwie wydarzenie historyczne , ponieważ w trakcie całej ponad 100 – letniej działalności OSP Rogoźnik , żeńska drużyna nigdy w naszej miejscowości nie funkcjonowała./ galeria zdjęć /. W niedzielne popołudnie 7 lipca 2019 r. przy pięknej słonecznej pogodzie na stadionie sportowym w Rogoźniku przeprowadzono gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Nowy Targ. W zawodach udział wzięło 12 drużyn męskich i 4 kobiece – łącznie 16 drużyn. Zawody rozegrano w konkurencji sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Męska drużyna OSP Rogoźnik zajęła w tych zawodach pierwsze miejsce , wyprzedzając OSP Krempachy i OSP Harklowa.

W 2016 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik wsparła OSP Rogoźnik kwotą 10 977,18 zł. a mianowicie :

1./ Zakupiono kosiarkę spalinową – 1 200, 00 zł.
2./ Dokonano naprawy urządzenia ładująco – konserwującego akumulatory – 845,01 zł.
3./ Zakupiono 10 polarów z napisem straż – 950,00 zł.
4./ Dostarczono i zamontowano piec gazowego do remizy – 6 600,00 zł
5./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy – 5 338,48 zł.
6./ Rada Solecka pokryła koszty zakupu i transportu piasku oraz pracy koparki podczas powodzi która miała miejsce w dniu 17 lipca. Była to kwota 2 233,98 zł.

W 2017 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik wsparła OSP Rogoźnik kwotą 28 511,94 zł. a mianowicie :
1./ Wykonano remont schodów wejściowych do remizy OSP – 3 950,00 zł.
2./ Wykonano odwodnienie budynku remizy – 3 000,00 zł.
3./ Utwardzono teren przed położeniem kostki brukowej przed remizą – 3 000,00 zł.
4./ Wyłożono kostką teren przed budynkiem remizy – 13 407,00 zł.
5./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy – 5 154,94 zł.

W 2018 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik wsparła OSP Rogoźnik kwotą 11 738,49 zł. a mianowicie :
1./ Zakupiono mundury – 3 927,00 zł.
2./ Wykonano szafę przesuwną – 3 000,00 zł.
3./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy – 4 811,49 zł.
4./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy – 5 154,94 zł.       

W 2019 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik wsparła OSP Rogoźnik kwotą 9 672,18 zł. a mianowicie :
1./ Zakupiono umundurowanie za kwotę 1 967,00 zł.
2./ Za kwotę 507,15 zł. zakupiono tacki , talerze oraz niezbędne przedmioty do organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-pożarniczych.
3./ Za kwotę 1 444,40 zł. zakupiono pralkę marki BOSCH oraz niezbędne oprzyrządowanie do jej podłączenia.
4./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 753,63 zł      

W niedzielne popołudnie 7 lipca 2019 r. przy pięknej słonecznej pogodzie na stadionie sportowym w Rogoźniku przeprowadzono gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Nowy Targ. W zawodach udział wzięło 12 drużyn męskich i 4 kobiece – łącznie 16 drużyn. Zawody rozegrano w konkurencji sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Męska drużyna OSP Rogoźnik zajęła w tych zawodach pierwsze miejsce , wyprzedzając OSP Krempachy i OSP Harklowa.

W 2020 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik wsparła OSP Rogoźnik kwotą 26 260,76 zł. a mianowicie : został pomalowany dach na remizie OSP Rogoźnik. ( Ogółem pomalowano 337 m 2 dachu i 54 m 2 wieży ). Koszt  wykonania tych prac — 11 804,00 zł. Wykonawca – Firma „ DACHMAL” z Wadowic. Wymieniono wszystkie rynny metalowe na całym budynku remizy. Koszt wykonanych robót – 8 763,18 zł. Wykonawca – Firma „ DACHMAL” z Wadowic. Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 637, 83 zł.

Dnia 13 marca 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze na którym wybrano nowe władze OSP Rogoźnik : prezes – Adam Kazimierz Pałka , viceprezes – Tadeusz Gacek, naczelnik – Stanisław Kułach , sekretarz – Bienias Paweł , gospodarz – Piekielnicki Marcin , skarbnik – Kwak Szczepan, członek zarządu – Marcin Pałka. Komisja rewizyjna : Fudala Tomasz , Fudala Grzegorz i Wójcik Jakub.

W 2021 roku zamontowano 4 nowe okna do wieżyczki remizy OSP. Koszt 1 700,00 zł. pokryła Rada Sołecka wsi Rogoźnik. Wykonany został również kanał do suszenia węży strażackich.

W 2022 roku Rada Sołecka Wsi Rogoźnik wsparła OSP Rogoźnik kwotą 25 445, 63 zł. 

  • Za kwotę 3 033,10 zł. zostało wykonane odwodnienie ścian remizy. 
  • Za kwotę 406, 50 zł. zostały zakupione materiały do malowania ściany frontowej remizy. 
  • Za kwotę 9 374, 67 zł. wykonano modernizację sieci elektrycznej w remizie. / Do tego remontu dołożył się również Urząd Gminy Nowy Targ przeznaczając dodatkowo kwotę  5 728, 00 zł./
  • Pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota  9 423,14 zł. / na ogrzewanie- 6 269,54 zł. , na energie elektryczną 3 153,60 zł. / 

11.02.2023 r. - / od prawej / : Prezes - Adam Pałka, sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek, prezes Klubu Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago - Roman Tylka, naczelnik - Stanisław Kułach.

2014 rok

2021 rok

2022 rok

03 maj 2022 r. - uroczystość Św. Floriana

03 maj 2023 r. – uroczystość Św. Floriana

1911 - 2011 STO LAT OSP ROGOŹNIK

Listy gratulacyjne z okazji 100 – lecia OSP Rogoźnik

Videorelacja z uroczystości 100 – lecia OSP Rogoźnik.

AKTUALNY ZARZĄD OSP ROGOŹNIK

Prezes – Adam Kazimierz Pałka

Viceprezes – Tadeusz Gacek

Naczelnik – Stanisław Kułach

Sekretarz – Bienias Paweł

Gospodarz – Piekielnicki Marcin

Skarbnik – Kwak Szczepan

członek zarządu – Marcin Pałka

KOMISJA REWIZYJNA

Fudala Tomasz
Fudala Grzegorz
Wójcik Jakub

 

 

DRUHOWIE OSP ROGOŹNIK

HONOROWI:

Bukowski Stanisław
Panek Jan

CZYNNI:

1./Kwak Stanisław
2./Bukowski Marek
3./Panek Patryk
4./Szostak Jan
5./Pałka Adam
6./Komperda Tomasz
7./Gacek Tadeusz
8./Bienias Paweł
9./Fudala Tomasz
10./Kułach Stanisław
11./Kwak Bogusław
12./Szuba Maciej
13./Tylka Stanisław
14./Halcarz Mariusz
15./Ścisłowicz Grzegorz
16./Kwak Piotr
17./Łowicki Marian
18./Panek Robert
19./Bobek Wojciech
20./Miętus Stanisław
21./Pałka Jan
22./Pałka Marcin
23./Fudala Grzegorz
24./Kwak Szczepan
25./Wójcik Jakub
26./Urbaś Paweł
27./Bienias Bartłomiej
28./Piekielnicki Marcin
29./Kocańda Rogoznik
30./Górz Rogoznik
31./Komperda Jacek
32./Mulica Rogoznik
33./Trzebunia Bartek

Żeńska Drużyna OSP Rogoźnik

1./Paulina Kieta
2./Izabela Szuba
3./Gabriela Bukowska
4./Monika Gubała
5./Bernadetta Kwak
6./Bernadetta Kieta
7./Klaudia Siuta
8./Karolina Komperda
9./Katarzyna Mrożek
10./Patrycja Guńka
11./Paulina Guńka
12./Aleksandra Kwak
13./Ewa Pałka
14./Katarzyna Kwak
15./Karolina Pałka  

Strażacy, którzy już odeszli na wieczną wartę
zapisując się złotymi zgłoskami w historii tutejszej OSP

 

 

1. Zubek Józef

2. Kwak Jan 

3. Bukowski Roman ur. 30.10.1929 r. , zm. 06.11.1996 r.

4. Kwak Jan „Tomek” ur. 22.02.1934 r. – zm.09.04.2001 r.

5. Panek Józef ” Swet” ur.27.12.1904 , zm. 24.12.1974 r.

6. Tylka Stanisław „ Malan”

7. Kwak Stanisław „Tomek” ur.14.09.1940 r. – zm. 05.04.1995 r.

8. Pałka Jan „ Siecka ” ur.19.05.1957 r. – zm. 01.07.2007 r.

9. Ratułowski Jan ” Symaniok ” ur. 01.01.1937 r. , zm.13.04.1985 r.

10. Kwak Władysław „Benedycek”

11. Bukowski Andrzej

12. Bukowski Jan „ Jacków”

13. Bukowski Ferdynand ur.20.05.1932 r. – zm. 10.12.2008 r.

14. Zubek Jan „ Wincek ”

15. Panek Stanisław „ Morcin” ur.12.09.1927 r. – zm.10.08.2002 r.

16. Tylka Jan „Morysek”

17. Kwak Edward „Sobuś”

18. Kwak Jan „ Benedycek ”

19. Kwak Jan „Strzęp” ur. 26.06.1955 r. – zm. 11.12.2007 r.

20. Latocha Jan „Guziocek” ur.04.11.1913 r r. – zm.11.02.2003 r.;

21. Szczęch Jan „Tomecek” ur.13.09.1928 r. – zm. 02.08.2007 r.

22. Tylka Jan „Grulka”

23. Komperda Józef „Skórka”

24. Komperda Jan Leopold „ Mikołajcyk ” ur.19.06.1929 r. – zm. 20.07.2010 r.

25. Kwak Józef „ Pabjan” ur.26.08.1907 r. – zm. 12.09.2002 r.

26. Tylka Stanisław „Kuchał” ur.21.05.1919 r. – zm.19.02.1999 r.

27. Guzy Jan

28. Tylka Bronisław „ Saguła ”

29. Kwak Andrzej „ Rzeźnik ”

30. Komperda Andrzej „ Mrożek ”

31. Kieta Jan ur.21.06.1928 r. – zm. 08.07.2000 r.

32. Tylka Władysław „ Sklepik ”

33. Kułach Franciszek „Brzęk” ur. 18.03.1918 r. – zm. ?

34. Tylka Andrzej „ Gancorz ”

35. Zubek Jan ur.29.11.1934 r. – zm.21.06.1980 r.

36. Górz Antoni

37. Sojka Ludwik

38. Górz Franciszek ” Gapka ” ur.09.12.1936 r. – zm. 22.10.2011 r.

39. Ferdynand Bukowski ur. 20.05.1932 r. – zm. 10.12.2008 r.

40. Andrzej Komperda ” Gupcorz ” ur. 04.10.1926 r. – zm.30.07.2013 r.

41. Bronisław Bukowski ur. 21.09.1922 r. zm. 18.03.2014 r.

42. Marian Murzydło ur. 27.05.1966 r. – zm. 22.07.2020 r.

43. Stanisław Komperda ” Gupcorz ” ur.15.03.1952 r. – zm. 09.10.2020 r.

44. Kwak Franciszek ” Pułgasztek ” ur.01.01.1942 r. – zm.27.12.2014 r.

45. Kwak Kazimierz ” Pułgasztek ” ur. 25.08.1966 r. – zm.25.11.2018 r.

46. Kwak Stanisław Józef  ” Benedycek ” ur.31.07.1963 r. – zm. 28.08.2021 r.

47. Kwak Jan ” Bioły ” ur. 28.12.1966 r. – zm.01.06.1989 r.

48. Tylka Julian ” Grulka ” ur. 04.02.1951 r. – zm.24.01.2022 r. 

 

Na zawsze pozostaną w pamięci naszej i potomnych , jako wzór bezinteresownego poświęcenia dla innych ludzi.

 

07.07.2019 r. - Gminne Zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP gminy Nowy Targ.